If you are willing to be a self-learner, you will develop yourself.

มาเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

e-Learning กรมชลประทาน คือ ช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ของพวกเราชาวชลประทาน

เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Icon Image

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียน​

Icon Image

การนำเสนอเนื้อหามีรูปแบบที่หลากหลาย ​

Icon Image

สามารถเรียนผ่านเว็บได้ทุกขณะที่ต้องการ

Icon Image

เข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร

ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้

หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักการชลประทาน

“หลักสูตรนำร่องผ่านระบบ e-Learning กรมชลประทาน”

สำหรับทุกคน

ติดต่อสอบถาม

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 025834193