If you are willing to be a self-learner, you will develop yourself.

มาเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

e-Learning กรมชลประทาน คือ ช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ของพวกเราชาวชลประทาน

เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Icon Image

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียน​

Icon Image

การนำเสนอเนื้อหามีรูปแบบที่หลากหลาย ​

Icon Image

สามารถเรียนผ่านเว็บได้ทุกขณะที่ต้องการ

Icon Image

เข้าถึงเนื้อหาหลักสูตร

ณ เวลาและสถานที่ใดก็ได้

หลักสูตรมาตรฐาน กรมชลประทาน

1. หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน​

2. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการออกแบบเบื้องต้น

3. หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง NEW!!!

Thaimooc

สำนักงาน ก.พ. OCSC

 การพัฒนาข้าราชการพลเรือนผ่าน

OCSC Learning Portal

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำ หลักสูตรออนไลน์ (HRD: e-Learning) เพื่อส่งเสริมการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดใด โดยที่ กำหนดการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2563

เข้าดูหลักสูตรคลิกที่นี่!!!

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน(สพข.)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ติดต่อสอบถาม

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โทร. 025834193