RID-LOGO

1). [เลือก สำนัก/กอง] เพื่อส่งแบบรายงาน (Upload File)*

พัฒนาระบบโดย : ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
มีข้อสงสัย-สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-583-4193-4

Last Codeding Modify : 8 กุมภาพันธ์ 2564 : 0.10 น. [ADMIN]