RID-LOGO
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการ ความรู้ของกรมชลประทาน
ให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นองค์ความรู้ คู่กับกรมชลประทานเพื่อใช้เป็นข้อมูล องค์ความรู้ เกร็ดความรู้ เคล็ดลับ ฯลฯ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมชลประทานในรุ่นต่อไป
ในโอกาสนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีอายุระหว่าง 55-59 ปี
โปรดระบุองค์ความรู้ ให้อยู่คู่กับกรมชลประทาน ก่อนการเกษียณอายุราชการ
ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการรวบรวมและ
จัดทำโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สำหรับผู้จะเกษียณอายุราชการต่อไปพัฒนาระบบโดย : ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
มีข้อสงสัย-สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ 02-583-4193

Last Codeding Modify : 14 Jan 2020 : 0.40 AM. +[Report]