RID-LOGO

1). [เลือก สำนัก/กอง] เพื่อส่งแบบรายงาน (Upload File)*

พัฒนาระบบโดย : ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน
มีข้อสงสัย-สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-583-4193-4

Last Codeding Modify : 14 มิ.ย. 2565 : 13.00 น. [ADMIN]