Responsive image

*** คำแนะนำในการส่งไฟล์ความก้าวหน้า • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ***

ส่งผลความก้าวหน้าจำนวน * 3 ครั้ง ** (มิถุนายน สิงหาคม และ ภายใน 1-15 กันยายน 2561)

---------------  ให้ท่านส่ง  ---------------

1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ที่แสดง "ผล" ในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง
2. หากมี เอกสารแนบ ให้รวมเป็นไฟล์ Zip ไฟล์เดียว ... แล้วจึงแนบส่ง


โปรดอ่าน !!!!! กรณีท่าน มีข้อแก้ไข และต้องส่งไฟล์แก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ท่าน ดาวน์โหลดไฟล์งานเดิม ออกมาก่อน
และ แนบส่งรวม พร้อมกับไฟล์งานใหม่***
--- ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเนื้อที่จัดเก็บข้อมูลมีจำกัด ---# เดือนส่ง แนบไฟล์ส่ง สถานะการตรวจ