Responsive image

*** คำแนะนำในการส่งไฟล์ความก้าวหน้า • แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ***

ส่งผลความก้าวหน้าจำนวน * 3 ครั้ง ** (มิถุนายน สิงหาคม และ ภายใน 1-15 กันยายน 2561)

============== ให้ท่านส่ง ==============

1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ที่แสดง "ผล" ในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของ สำนัก/กอง
2. หากมี เอกสารแนบ ให้รวมเป็นไฟล์ Zip ไฟล์เดียว ... แล้วจึงแนบส่ง# เดือนส่ง แนบไฟล์ส่ง สถานะการตรวจ