โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน

 1.  รายงานผลโครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม / [ Download ]
 2.  คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยม สำนัก/กอง/กลุ่ม / [ Download ]
 3.  แผนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ( ระยะ 5 ปี) / [ Download ]
 4.  การขับเคลื่อน ระยะ 5 ปี (สบค 4862/2559) / [ Download ]
 5.  อนุมัติแผน / [ Download ]
 6.  คำสั่งกรม / [ Download ]
 7.  ตัวอย่าง คำสั่ง / [ Download ]

แบบสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

 1.  สบค.1061/2559 ลว 29 เม.ย.59 [ Download ]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Champion) • ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559

 1.  กำหนดการ / [ Download ]
 2.  รายชื่อ / [ Download ]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานโดยใช้โปรแกรม WATER for all

 1. คำสั่ง / [  Download ]

สื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

 1. Artwork โปสเตอร์-แผ่นพับ-Rollup ใหม่ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 2.  Master MV เพลง WATER for All / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 3.  Master เพลง WATER for All - wav / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 4.  สปอรต์วิทยุ RID mp3 / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 5.  ที่คั่นหนังสือ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 6.  เพลง WATER for All - mp3 / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 7.  หนังสือคู่มือ / [ Download ไฟล์ ZIP ]
 8.  logo.jpg และ AI / [ Download ไฟล์ ZIP ]

คำสั่ง กำหนดการสัมมนาฯ  19 ครั้ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมการสมัมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ ส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค

 1.  สชป.1 / [ Download ]
 2.  สชป.2 / [ Download ]
 3.  สชป.3 / [ Download ]
 4.  สชป.4 / [ Download ]
 5.  สชป.5 / [ Download ]
 6.  สชป.6 / [ Download ]
 7.  สชป.7 / [ Download ]
 8.  สชป.8 / [ Download ]
 9.  สชป.9 / [ Download ]
 10.  สชป.10 / [ Download ]
 11.  สชป.11 / [ Download ]
 12.  สชป.12 / [ Download ]
 13.  สชป.13 / [ Download ]
 14.  สชป.14 / [ Download ]
 15.  สชป.15 / [ Download ]
 16.  สชป.16 / [ Download ]
 17.  สชป.17 / [ Download ]
 18. ส่วนกลาง

การประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน

 1.  ลงวันที่ 2 ต.ค.58 / [ Download คำสั่ง ]

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ที่พึงประสงค์ ของกรมชลประทาน
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม
ชั้น 3  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ

 1.  คำสั่ง / [ Download ]
 2.  คำสั่งคณะกรรมกรรมการอำนวยการฯ / [ Download ]
 3.  คำสั่งคณะทำงานฯ / [ Download ]
 4.  อนุมัติรายละเอียด / [ Download ]
 5.  Action Plan โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมฯ / [ Download ]
 6. การสัมมนาเพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของกรมชลประทาน (Logic Model Workshop) วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

แผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

 1.  อนุมัติแผนส่งเสริมค่านิยม / [ Download ]
 2.  แผนส่งเสริมการปฏิบัติตน / [ Download ]
 3.  Animation เพื่อเผยแพร่ / [ Download ]
 4.  infographic 1 / [ Download ]
 5.  infographic 2 / [ Download ]
 6.  infographic 3 / [ Download ]

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →