นายวิภพ ทีมสุวรรณ

HiPPS รุ่นที่ 5

นายวิภพ ทีมสุวรรณ


💼 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) วิทยาลัยการชลประทาน ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2541
ปริญญาตรี :บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) ม.รามคำแหง ปี 2542
ปริญญาโท : M.S. Agricultural Science (Water Resource Eng) University of Tsukuba, JAPAN ปี 2549
ปริญญาเอก : Ph.D. Agricultural Science (Water Resource Eng) University of Tsukuba, JAPAN ปี 2552

🎓 ประวัติการรับทุน

ทุนศึกษาต่อ ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho)
M.S. Agricultural Science
(Water Resource Engineering) University of Tsukuba, JAPAN ปี 2549
Ph.D. Agricultural Science (Water Resource Engineering) University of Tsukuba, JAPAN ปี 2552

📍 ปัจจุบัน

ครบกรอบการสั่งสมประสบการณ์ IEAF
ปฏิบัติงานที่
: ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ สังกัด ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมAbout ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →