นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร

HiPPS รุ่นที่ 3

นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร


💼 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักเครื่องจักรกล

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2545
ปริญญาโท :วิทยาศาสตรมหาบัณฑิิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2549
Master’s Degree of Engineering : (Measurement of Electrical Information) Huazhong University of Science and Technology, China ปี 2555

📍 ปัจจุบัน

ครบกรอบการสั่งสมประสบการณ์ IEAF
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ สังกัด ส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำนักเครื่องจักรกล


ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมAbout ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →