นายธนัท โสมวดี (โอนไปส่วนราชการอื่น)

HiPPS รุ่นที่ 16

นายธนัท โสมวดี


📍 ปัจจุบัน

โอนไปสังกัด : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

💼 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 กฎหมายและที่ดิน

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2556


About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →