นายธนัท โสมวดี

HiPPS รุ่นที่ 16

นายธนัท โสมวดี


💼 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
สังกัด : กฎหมายและที่ดิน

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :นิติศาสตร์บัณฑิต สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2556

📍 ปัจจุบัน

ครบกรอบการสั่งสมประสบการณ์ IEAF
ปฏิบัติหน้าที่ : ส่วนจัดหาที่ดินที่ 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน


About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hr.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →