นายปิยังกูร เจริญสุข

UIS รุ่นที่ 10

นายปิยังกูร เจริญสุข


💼 การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

ตำแหน่ง :วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี :วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍 ปัจจุบัน

ปฏิบัติหน้าที่ : ส่วนออกแบบระบบชลประทาน สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม


About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →