ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2562


คำสั่ง และ แผน KM
ตามบันทึกที่ สบค.06/1484 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561


 1. สลก.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 2. กงบ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 3. กผง.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 4. กพก.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 5. กพด.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 6. ศทส.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 7. สมด.      
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 8. สคก.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 9. สจด.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 10. สบก.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 11. สบอ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 12. สบค.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 13. สพญ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 14. สวพ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 15. สพช.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 16. สสธ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 17. สอส.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 18. กตน.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 19. กพร.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 20. กสช.
  ➡  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 21. กปพ.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 22. สชป 1.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 23. สชป 2.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 24. สชป 3.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 25. สชป 4.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 26. สชป 5.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 27. สชป 6.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 28. สชป 7.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 29. สชป 8.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 30. สชป 9.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 31. สชป 10.
  ➡  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 32. สชป 11.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 33. สชป 12.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 34. สชป 13.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 35. สชป 14.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 36. สชป 15.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 37. สชป 16.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง
 38. สชป 17.
  แผน / CKO / กลั่นกรอง

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →