ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2563


ข้อมูล KM • ปี 25631. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2563

• แผน

 1. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KM Action Plan 2020)
 2. เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

• คำสั่ง

 1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข1644/2562)

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2563

 1. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. แนวทางการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.RID innovation 2020

 1. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวด RID Innovation Award 2020
 2. ขยายเวลาส่งผลงานนวัตกรรม
 3. แจ้งช่องทางการส่งผลงานนวัตกรรมดีเด่น
 4. ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเด่น 2563


 • รางวัลนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation Award) จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย
   • ดีเด่นอันดับ 1
        ชื่อผลงาน : ทุ่นยางพาราดักผักตบชวา (Para – Log Boom)
        หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา [VDO Clip]
   • ดีเด่นอันดับ 2
    ชื่อผลงาน :
    เครื่องช่วยหมุนเปิดปิดบานเคลื่อนที่แบบไฟฟ้ากระแสตรง “Fast 7.1”
        หน่วยงาน : สำนักงานชลประทานที่ 7 [VDO Clip]
   • ดีเด่นอันดับ 3
        ชื่อผลงาน : เรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก
        หน่วยงาน : สำนักเครื่องจักรกล [VDO Clip]
   • ชมเชย
    ชื่อผลงาน :
    อุปกรณ์แจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชลประทานแบบอัตโนมัติ
        หน่วยงาน : สำนักวิจัยและพัฒนา [VDO Clip]
   • ชมเชย
    ชื่อผลงาน : 
    อุปกรณ์ Fast Tracking Mapping
        หน่วยงาน : สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา [VDO Clip]

 • รางวัลนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation Award) จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย
   • ดีเด่นอันดับ 1
        ชื่อผลงาน : หมุดหลักฐาน QR Code และแอปพลิเคชั่นค้นหาหมุด หลักฐาน RID Benchmark
        หน่วยงาน : สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา [VDO Clip]
   • ดีเด่นอันดับ 2
    ชื่อผลงาน :
    การสอบเทียบโค้งความจุอ่างเก็บน้ำชลประทานโดยนวัตกรรมเครื่องมือสำรวจ
        หน่วยงาน : สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา [VDO Clip]
   • ดีเด่นอันดับ 3
        ชื่อผลงาน : ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการประจำวัน (Daily Attendance System – DAS)
        หน่วยงาน : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [VDO Clip]
   • ชมเชย
    ชื่อผลงาน :
    ระบบการควบคุมและตรวจสอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
        หน่วยงาน : สำนักงานชลประทานที่ 2 [VDO Clip]
   • ชมเชย
    ชื่อผลงาน : 
    ระบบติดตามเครื่องจักรระยะไกล
        หน่วยงาน : สำนักเครื่องจักรกล [VDO Clip]
   • ชมเชย
        ชื่อผลงาน : การใช้สื่อภาษาถิ่นในการดำเนินการมีส่วนร่วม
        หน่วยงาน : สำนักบริหารโครงการ [VDO Clip]

 • รางวัลนวัตกรรมบริการ (Service Innovation Award) จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
   • ดีเด่นอันดับ 1
        ชื่อผลงาน : Slip Online พนักงานราชการ
        หน่วยงาน : กองการเงินและบัญชี [VDO Clip]
   • ดีเด่นอันดับ 2
    ชื่อผลงาน :
    ระบบการขอหนังสือรับรองการทำนิติกรรมผ่านระบบออนไลน์
        หน่วยงาน : สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง [VDO Clip]

3. รายงานสรุป การส่งข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ใน • ระบบ KM Plan 2563/2020

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →