ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2564


ข้อมูล KM • ปี 2564


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2564

• แผน

  1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

• คำสั่ง

  1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข58/2564)
  2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข306/2564)
  3. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข1308/2564)

• สารการจัดการความรู้

  1. สารจากประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน [Download file]
  2. สารจาก CKO [Download file]

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2564About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →