แบบติดตาม Online (เก่า)

แบบประเมิน | แผนปฏิบัติการ | แบบติดตาม
ในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2560


ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้เป็นระบบฝึกอบรม Online ผ่านทางเว็บไซต์
person.rid.go.th/hrd

ที่ หลักสูตร แผนปฏิบัติการ แบบติดตาม
1 แบบติดตามหลักสูตรการเขียนผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 1 - 2
2 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3
3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2560
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ วันที่ 19 ธันวาคม 2560
5 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 19
6 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1 -5
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 จังหวัดนครนายก

7 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้น รุ่นที่ 3
8 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 2 -
9 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยายุทธการบริหารสัญญา”
10 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2
11 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1
12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 6 -10


13 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer กรมชลประทาน รุ่นที่ 1-4
14 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 2-3
15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560
16 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้นรุ่นที่ 6 - 7


17 แบบติดตาม หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 18
18 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร
19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน
21 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 21 – 28
22 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ -
23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7-8 -
24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership รุ่นที่ 1 -
25 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 1 -
26 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559
27 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่ 17   ระหว่างวันที่ 9- 23 พฤศจิกายน 2559
28 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-31 สิงหาคม 2559
29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง รุ่นที่ 1 (โครงการชลประทานขนาดกลาง) ระหว่างวันที่ 11 - 12 ก.ค.59
30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลากร สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 ส.ค.59
31 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 พ.ค.-7 มิ.ย. 2559 -
32 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านออกแบบระดับต้นรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 -
33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 4 เมษายน 2559 -
34 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดำเนินงานจัดหาที่ดินของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559 -
35 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบระบบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมในงานชลประทาน
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2559
-
36 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารสูง ระหว่างวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2559
37 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2559 - -
38 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณต้นทุนผลผลิตและการบริหารสินทรัพย์ ของสำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน -
39 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส ถนนพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.นนทบุรี - -
40 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผลรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22- 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมเขื่อลำปาวโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ -
41 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้พื้นฐานการสำรวจธรณีวิทยาฐานรากและลาดไหล่เขา (Basic foundation and slope investigation) ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน -
42 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม V.Resotel ภัตตาคารแวร์ซาย จ.นนทบุรี -
43 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 14วันที่ 15 - 29 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชบลประทาน -
44 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับนายช่างกลโครงการ รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2558 [เอกสารแบบติดตาม ] -
45 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชารุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2558 -
46 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก -
47 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน -
48 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 4-5
- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2558 จ.ลำปาง แผนปฏิบัติการ
- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2558 จ.ลำปาง แผนปฏิบัติการ

-
49 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 13 - 20
- รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558
- รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2558
- รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2558
- รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2558
- รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2558
- รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2558
- รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558
- รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 14 - 17 ธันวาคม 2558

-
50 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง L 423 อาคารอรุณ อิทรปาลิต สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด -
51 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการจัดทำรายละเอียดของงานซื้อและงานจ้างก่อสร้าง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทานปากเกร็ด -
52 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน -

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →