กฏระเบียบด้านฝึกอบรมภายนอกฯ


กฏระเบียบด้านฝึกอบรมภายนอกฯ


แบบฟอร์ม

 1. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
 2. สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 

การลาศึกษาต่อ ในประเทศ

 1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓.๘.๕/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
 3. การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็ม
 4. ซักซ้อมตัวอย่างบันทึกเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๖/ว๒๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ เรื่อง การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ

การลาศึกษาต่อ ต่างประเทศ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัน และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
 2. ระเบียบว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
 3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ว๑๐๐๓/ว๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
 4. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนวจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →