บทความ ทิศทางงานชลประทานในอนาคต

#
ผู้นำเสนอ
บทความ
1
การพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายสมชาย พฤฒิพรกิจ (ผชช.จษ.4)
2
ทิศทางงานชลประทานในอนาคต
การเตรียมความพร้อมงานชลประทานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร (ผชช.ชป.7)
3
การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายสมัย ธรรมสัตย์ (ผชช.ชป.11)
4
ทิศทางงานชลประทานในอนาคต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน้้าชลประทานในระดับพื้นที่ • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ (ผชช.จษ.6)
5
การประยุกต์ใช้ค่าความอ่อนไหวของอาคารบังคับน้ำกลางคลอง
เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจวัด และปรับบานของอาคารบังคับน้ำกลางคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายไพฑูรย์ ศรีมุก (ผชช.ชป.3)
6
การพัฒนางานชลประทานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร (ผสญ.5)
7
การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล BIG DATA • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายสมนึก จิระศิริโสภณ (ผชช.ทส.)
8
การบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทาน • [PDF/คลิก]
บทความโดย : น.ส.ชวลี เฌอกิจ (ผชช.วพ.)
9
การพัฒนาแหล่งน้าชลประทานในอนาคต • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นายวิทยา แก้วมี (ผชช.พก.)
10
ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแหล่งน้ำ • [PDF/คลิก]
บทความโดย : นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์ (ผชช.สล.)
11
การขับเคลื่อนภารกิจกรมชลประทาน
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน • [PDF/คลิก]

บทความโดย : น.ส.ธนกร จาตะวงษ์ (ผชช.ศก.)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →