แผนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2560-2564

  1. อนุมัติแผน  [Download]
  2. แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์  [Download]
  3. คำนำ  [Download]
  4. สารบัญ  [Download]
  5. บทสรุปผู้บริหาร  [Download]
  6. รายละเอียดแผน   [Download]

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hrd.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193 โทรสาร : 0-2584-5437

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →