คู่มือการฝึกอบรม

1. การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม / [ Download ]


2.  การบริหารโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


3.  การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / [ Download ]


4.  การประเมินผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


5.  การติดตามผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


6.  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม / [ Download ]


About ผู้ดูแลเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล : hr.rid@gmail.com โทรศัพท์ : 0-2583-4193

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →