หน้าแรก

หนังสือเวียนวาระเร่งด่วน (HOT ISSUE)


บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตารางโครงการฝึกอบรม ตามปีงบประมาณ

ตารางการฝึกอบรมและศึกษา ภายนอก

ปฏิทินการฝึกอบรม

ระบบงานอื่นๆ

Facebook แฟนเพจ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน