สารจาก CKO

ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของกรมชลประทาน กำหนดให้ผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO) ของสำนัก/กอง สื่อสารเผยแพร่ แนวทางการจัดการความรู้ ของสำนัก/กอง นั้น ทีมงานจัดการความรู้ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “สารจาก CKO” ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ สารจาก CKO ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
(Credit:ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะทำงานและเลขานุการจัดการความรู้ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์)

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน