การสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

"โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2"

ระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

22 เมษายน 2562 ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำจังหวัดชุมพร

ศึกษาดูงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เมืองชุมพร (ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา)
โดยมีนายนพดล มีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ โครงการชลประทานชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักงานชลประทานที่ 14

23 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ บริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศึกษาดูงานการใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
โดยมีนายเดชา แซ่ล้อ ประธานบริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ให้การต้อนรับ และนายวีรวุฒิ วานิชกิติเวชวงศ์ พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยาย
ณ บริษัทสุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

24 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ช่วงเช้า ศึกษาดูงานระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (DS-RMS)
โดยมีนายนิมูหะมัดนูรดิน แว หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนรัชชประภา ให้การต้อนรับ และนายศุภโยค เยาว์ด้วง พร้อมคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 2 ที่ทำการเขื่อนรัชชประภา

ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ
โดยมีนายพิภพ หนูสว่าง หัวหน้าแผนกเดินเครื่อง กองเดินเครื่อง เขื่อนรัชชประภา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา

25 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มเห็ดห้วยบอน จังหวัดชุมพร

ศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชา เพื่อเรียนรู้การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และศาสตร์พระราชา (เศรษฐกิจพอเพียง)
โดยมีนายชัยรัตน์ ชนะศุภกิจ พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มเห็ดห้วยบอน ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

26 เมษายน 2562 ศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาดูงานระบบการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการชลประทาน (RID Irrigation Management Information System : RIDIMIS)
โดยมีนายอุรัค สุบรรณเสนีย์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และคณะเป็นวิทยากรบรรยาย
ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน