โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริษัทน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท อีเอ โซล่า ลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน สำนักงานชลประทานที่ 3

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน