เสวนากำลังคนคุณภาพ

“เสวนากำลังคนคุณภาพ”

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ข้าราชการผู้รับทุนรัฐบาลฯ (UiS) และข้าราชการผู้รับทุนศึกษาหรือฝึกอบรม ของกรมชลประทาน ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับข้าราชการรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เติบโตเป็นข้าราชการระดับสูงอย่างมีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสม อีกทั้งแนะนำแนวทางดึงดูดนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้มีโอกาสเข้ามาทำงานในระบบราชการ เป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ณ เวทีกลาง งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ภายใต้แนวคิด ” RID CREATIVITY & INNOVATION 2019 ” ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการชลประทาน 2562  กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน