รายงาน การสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ปีงบ 2563

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน