แผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน

  1.  อนุมัติแผนส่งเสริมค่านิยม / [ Download ]
  2.  แผนส่งเสริมการปฏิบัติตน / [ Download ]
  3.  Animation เพื่อเผยแพร่ / [ Download ]
  4.  infographic 1 / [ Download ]
  5.  infographic 2 / [ Download ]
  6.  infographic 3 / [ Download ]

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน