ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้

ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้

ประกาศชี้แจงจาก Unit School เพิ่มเติม

เนื่องจากแผน Unit School ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากกรม เรียบร้อยแล้ว ต้องคงใช้แผนที่แจ้งในหน้า Website และหากต้องการเปลี่ยนแปลง (ทั้งชื่อ/ระยะเวลา/อื่นๆ) ให้ระบุไว้ในผลการดำเนินการ

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องทั่วไป

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน