ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน