ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2564

ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2564


ข้อมูล KM • ปี 2564


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2564

• แผน

    -

• คำสั่ง

  1. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ข58/2564)
  2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ กรมชลประทาน ข306/2564

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2564

    -


ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน