กฏระเบียบด้านฝึกอบรมภายนอกฯ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน