คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน


แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
ของสำนัก/กอง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) [ คลิก..ดาวน์โหลด ]


ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน