ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2560

ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2560


ข้อมูล KM • ปี 2560


 
 1. KM Action Plan 2017
 2. อนุมัติเปลี่ยนเเปลงแผนการปฏิบัติการจัดการความรู้กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. ส่งรายงานความก้าวหน้า (ผ่าน Google Drive) ยกเลิกการส่งผ่าน Google Drive
 4. แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก / กอง
 5. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทานครั้งที่ 2/2560 ใหม่

• คำสั่งต่างๆ

 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง กรมชลประทาน
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขยายผลรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนขององค์การสหประชาชาติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

• การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง/วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 1. KM. action plan 2017 สำนัก-กอง
 2. แบบฟอร์มการวิเคราะห์กระบวนงาน-แนวทางการดำเนินการ
 3. ตัวอย่างการวิเคราะห์กระบวนงาน 11
 4. นำเสนอประชุม 29 มี.ค. 2560
 5. คู่มือการปฏิบัติงานกรมชลประทาน Work Manual

• คู่มือการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง

 1. รายงานผลข้อมูล • จำนวนคู่มือที่สำนัก/กอง ที่ส่งให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560 (ไฟล์รูป Jpg) 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน