ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2561

ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2561


[2]. ระบบการส่งงาน ปีงบประมาณ 2561[3]. Unit School ปีงบประมาณ 2561


ปี 2561

สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Unit School (เดือน พ.ย. 2560 - เม.ย. 2561)

(ภาพรวม)

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ Unit School (เดือน พ.ย. 2560 - เม.ย. 2561)

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์ Zip ตามชื่อสำนัก/กอง ด้านล่าง)


[4]. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน


ปี 2562

ปี 2561


[5]. แผน KM/คำสั่งคณะทำงาน • สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2561


แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ สำนัก/กอง ประจำปี 2561

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตามชื่อสำนัก/กอง ด้านล่าง)

คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้

และคำสั่งคณะทำงานตรวจสอบ กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง

(คลิกดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตามชื่อสำนัก/กอง ด้านล่าง) 

หมายเหตุ : * คำสั่งเดียว, ** 1 คำสั่ง 2 อำนาจ, *** ไม่มีข้อมูล


[6]. แผนส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม • กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2561


ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน