ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2562

ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2562


คำสั่ง และ แผน KM ตามบันทึก ที่ สบค.06/1484 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561


  1. สลก. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  2. กงบ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  3. กผง. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  4. กพก. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  5. กพด. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  6. ศทส. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  7. สมด. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  8. สคก. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  9. สจด. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  10. สบก. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  11. สบอ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  12. สบค. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  13. สพญ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  14. สวพ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  15. สพช. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  16. สสธ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  17. สอส. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  18. กตน. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  19. กพร. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  20. กสช. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  21. กปพ. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  22. สชป 1. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  23. สชป 2. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  24. สชป 3. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  25. สชป 4. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  26. สชป 5. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  27. สชป 6. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  28. สชป 7.| แผน / CKO / กลั่นกรอง
  29. สชป 8.| แผน / CKO / กลั่นกรอง
  30. สชป 9. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  31. สชป 10. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  32. สชป 11. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  33. สชป 12. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  34. สชป 13. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  35. สชป 14. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  36. สชป 15. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  37. สชป 16. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
  38. สชป 17. | แผน / CKO / กลั่นกรอง
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน