ทำเนียบกำลังคนคุณภาพ

ทำเนียบกำลังคนคุณภาพ

ทำเนียบกำลังคนคุณภาพ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

รายการ # ดาวน์โหลด
นางพรทิพา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายชนินทร์ ทรงชน HiPPS รุ่นที่ 11
นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร HiPPS รุ่นที่ 7
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
นายวิภพ ทีมสุวรรณ HiPPS รุ่นที่ 5
นายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ HiPPS รุ่นที่ 5
นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ HiPPS รุ่นที่ 4
นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ HiPPS รุ่นที่ 3
นางสาวนฤมล อุทัยพิบูลย์ HiPPS รุ่นที่ 3
นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร HiPPS รุ่นที่ 3
นายทวีวัฒน์ บุรมย์ชัย HiPPS รุ่นที่ 3
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน