กฏระเบียบด้านพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน