รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

***ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ใช้ในการส่ง***

  • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการของข้าราชการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

...............................................

ระบบอัปโหลดไฟล์ ใช้ Google drive ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อความ เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูล ท่านต้องใช้ โปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chome  ในการอัปโหลด ขอขอบคุณ

...............................................

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

เดือน พฤษภาคม 2562
HiPPS
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
เดือน มิถุนายน 2562
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์  ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยภัทร แช่มชื่น UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน กรกฎาคม 2562
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์  ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7

นายปิยะภัทร แช่มชื่น                    UIS รุ่นที่ 8          
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์                    UIS รุ่นที่ 8          

เดือน สิงหาคม 2562
HiPPS
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน กันยายน 2562 (สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562)
HiPPS
นานพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
     
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
     
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

เดือน ตุลาคม 2562
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา  พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน พฤศจิกายน 2562
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน ธันวาคม 2562
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น  UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน มกราคม 2563
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา  พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น  UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์  UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น  UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน มีนาคม 2563
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง  HiPPS รุ่นที่ 6
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์ HiPPS รุ่นที่ 15
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ  UIS รุ่นที่ 7
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
เดือน เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุนายน 2563
เดือน กรกฎาคม 2563
เดือน สิงหาคม 2563
เดือน กันยายน 2563
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน