รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
HiPPS
1. นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6   
     
2. นายพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์  HiPPS รุ่นที่ 15
     
3. นายธนัท โสมวดี HiPPS รุ่นที่ 16         
     
UIS
1. นายนนทชัย ตั้งวิเศษกุล UIS รุ่นที่ 6     
     
2. นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
     
3. นางสาวณัฐสุดา พัฒนาศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
     
4. นายเปรมอนันท์ นิธิประทีป รุ่นที่ 7        
     
5. นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์  รุ่นที่ 8                   

ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
HiPPS
นานพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
     
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
     
UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8

ผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
HiPPS
นายพงศ์พิชญ์ ยอดยิ่ง HiPPS รุ่นที่ 6
     
นางพรทิภา พินทอง HiPPS รุ่นที่ 13
     

นางพัชรินทร์ พิมพ์สิงห์         HiPPS รุ่นที่ 15              

UIS
นางสาวศศลักษณ์ จีนสมบัติ UIS รุ่นที่ 7
นางสาวณัฐสุดา พัฒนศิลป์ UIS รุ่นที่ 7
นายปิยะภัทร แช่มชื่น UIS รุ่นที่ 8
นายพีรวัส พึ่งพาพัฒน์ UIS รุ่นที่ 8
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน