ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2563 จำนวน 15 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้
1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบเรียนเต็มเวลา (ประเภทลาศึกษาต่อ) เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 15 ทุน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สาขาด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมการเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเห็นชอบ
2. ทุนที่ให้ปฏิบัติงานวิจัย ฝึกอบรม หรือศึกษา ณ ต่างประเทศ ภายในกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี โดยช่วงระยะเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และงบประมาณให้เป็นไปตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเห็นชอบ
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 7435 ต่อ 3617 (ทุนปริญญาเอก) และต่อ 3612 (ทุนปริญญาตรี) หรือทางเว็บไซต์ www.arda.or.th หัวข้อทุนการศึกษา และแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนดังกล่าวส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนที่ หนังสือ สบค.ที่ 17111 เพิ่มเติมที่ ประกาศการรับสมัคร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรเพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวน 8 ทุน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สถาบันเกษตราธิการ และแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนดังกล่าวส่งให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ดูข้อมูลตาม หนังสือ สบค.ที่ 18678

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน