หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 613 2127, 2965, 2139 หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือที่ www.letec.law.tu.ac.th

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ จำนวน 7 หลักสูตร มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 3,500 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081 772 6363, 084 659 3362, 085 911 7720, 087439 5756 หนังสือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม หรือที่ www.dpromote.com

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน อายุ 40 ปี ขึ้นไป เข้าอบรมหลักสูตร "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" อบรมทุกวันจันทร์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 96,300 บาท *ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดูงานต่างประเทศ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 080 574 0042 หรือ http://www.tlptu.com รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1Hmwzrd5v6D300vvoAgp8vQi9smv4g0Jq/view?usp=sharing

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าอบโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและพิธีพิจารณาคดีปกครอง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 หมวดวิชา อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 19,000-28,00 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2887 6836, 0 2887 6801-7 ต่อ 406 หรือที่ http://www.thethaibar.or.th รายละเอียด https://drive.google.com/file/d/1Hmwzrd5v6D300vvoAgp8vQi9smv4g0Jq/view?usp=sharing

สถาบัน เอ็ม อะคาเดมี่ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "Unlock Your Creative Potential & Bullding a More Creative Culture" ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คนละ 8,900 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2250 4681-4 ต่อ 106 โทรสาร 0 2250 4685 หรือที่ อีเมล

 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน