แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564

  1. อนุมัติแผน  [Download] 
  2. แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์  [Download] 
  3. คำนำ  [Download] 
  4. สารบัญ  [Download] 
  5. บทสรุปผู้บริหาร  [Download] 
  6. รายละเอียดแผน   [Download] 
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน