บทความ ทิศทางงานชลประทานในอนาคต

#

ผู้นำเสนอ

บทความ

1

การพัฒนาแหล่งน้้าและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้้า • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายสมชาย พฤฒิพรกิจ (ผชช.จษ.4)

2

ทิศทางงานชลประทานในอนาคต
การเตรียมความพร้อมงานชลประทานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร (ผชช.ชป.7)

3

การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพ
ของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายสมัย ธรรมสัตย์ (ผชช.ชป.11)

4

ทิศทางงานชลประทานในอนาคต ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการน้้าชลประทานในระดับพื้นที่ • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ (ผชช.จษ.6)

5

การประยุกต์ใช้ค่าความอ่อนไหวของอาคารบังคับน้ำกลางคลอง
เพื่อกำหนดช่วงเวลาในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจวัด และปรับบานของอาคารบังคับน้ำกลางคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายไพฑูรย์ ศรีมุก (ผชช.ชป.3)

6

การพัฒนางานชลประทานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร (ผสญ.5)

7

การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล BIG DATA • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายสมนึก จิระศิริโสภณ (ผชช.ทส.)

8

การบริหารจัดการด้านการวิจัยและพัฒนาของกรมชลประทาน • [PDF/คลิก]

บทความโดย : น.ส.ชวลี เฌอกิจ (ผชช.วพ.)

9

การพัฒนาแหล่งน้าชลประทานในอนาคต • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นายวิทยา แก้วมี (ผชช.พก.)

10

ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาแหล่งน้ำ • [PDF/คลิก]

บทความโดย : นางพิรญาณ์ ศรีสวัสดิ์ (ผชช.สล.)

11

การขับเคลื่อนภารกิจกรมชลประทาน
ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน • [PDF/คลิก]

บทความโดย : น.ส.ธนกร จาตะวงษ์ (ผชช.ศก.)

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน