รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบ 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการ ฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบ 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ฝึกอบรม/สัมมนา สำนัก
โครงการ / กลุ่มงาน / ฝ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน