ระบบส่งไฟล์ ความต้องการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2563

ระบบส่งไฟล์ ความต้องการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2563

...............................................

ระบบอัปโหลดไฟล์ ใช้ Google drive ทำงานอยู่เบื้องหลัง ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อความ เสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูล ท่านต้องใช้ โปรแกรม บราว์เซอร์ Google Chome  ในการอัปโหลด - ขอขอบคุณ

...............................................

...............................................

...............................................

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน