กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 1. พัฒนากำลังคนคุณภาพ ระเบียบ
  1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๖ / ว ๗ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีผู้ครองตำแหน่งเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.๑๐๐๘ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 2. อบรมภายนอก-จัดการความรู้ ระเบียบ
  การลาศึกษาต่อ ในประเทศ

  1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการพลเรือน โดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  2. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓.๘.๕/ ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ 
  3. การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศโดยได้รับเงินเดือนเต็ม
  4. ซักซ้อมตัวอย่างบันทึกเสนอขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาหรืออบรมเชิงปฏิบัติการภายในประเทศ
  5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๑๖/ว๒๔๔ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๘ เรื่อง การอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐ

  การลาศึกษาต่อ ต่างประเทศ

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัน และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
  2. ระเบียบว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยในองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
  3. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ว๑๐๐๓/ว๒ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
  4. คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนวจหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร
 3. การบริหารโครงการฝึกอบรม ระเบียบ
  1. การหาความจำเป็นและความต้องการในการในการฝึกอบรม
   1. บันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ. ๖๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
   2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
  2. การบริหารโครงการฝึกอบรม
   1. บันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ. ๖๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
   2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
  3. การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
   1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
   2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๘๕ ลงว้นที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
   3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
   4. คู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ และขอบเขตการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
   5. คำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๘๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การยืมเงินของส่วนราชการ
   6. หนังสือกองการเงินและบัญชีที่ ผอ.งบ. ๘๙๗๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 4. หลักสูตรมาตรฐาน ระเบียบ
  1. บันทึกอนุมัติแนวทางการดำเนินการ
  2. บันทึกแนวทางการดำเนินการ
  3. รายละเอียดหลักสูตร
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน