คู่มือปฏิบัติงานส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2562

1. การวางแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) / [ Download ]

2. การวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ UIS / [ Download ]

3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจำปี / [ Download ]

4. การจัดทาการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล / [ Download ]

5. การเก็บรวบรวม จัดทำ และเผยแพร่องค์ความรู้ไว้ในคลังความรู้การพัฒนาทรัพยากรบุคคล / [ Download ]

6. การจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำปี / [ Download ]

7. การจัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อฝึกอบรม และผู้ได้รับทุน / [ Download ]


ปีงบประมาณ 2561

1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร(Human Resource Development Plan: HRD Plan) / [ Download ]

2. การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก / [ Download ]

3. การดำเนินการระบบบริหารการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (e – Training) / [ Download ]

4. การตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนาที่ดำเนินการโดยสำนัก/กอง ต่าง ๆ / [ Download ]

5. การติดตามและประเมินผลการพัฒนากำลังคนคุณภาพ / [ Download ]

6. การติดตามผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]

7. การจัดทำแผนพัฒนางานห้องสมุด / [ Download ]

8. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


ปีงบประมาณ 2560

1. การจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์สำหรับระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมชลประทาน / [ Download ]

2. การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กรมชลประทาน / [ Download ]

3. การหาความต้องการและความจำเป็น ในการฝึกอบรม / [ Download ]

4. การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / [ Download ]

5. การบริหารโครงการฝึกอบรม / [ Download ]

6. การลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ 1 / [ Download ]

7. กระบวนการลาศึกษาต่อต่างประเทศ 2 / [ Download ]


ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน