บุคลากร ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผู้อำนวยการส่วนฯ และ หัวหน้าฝ่าย

นายจำนงค์ เมตตาจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

นายจำนงค์ เมตตาจิตร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาการณ์หัวหน้าฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ฝ่ายฝึกอบรมภายนอก
และจัดการความรู้

น.ส.วิไลลักษณ์ จิโรจน์สกุล

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมภายนอก
และจัดการความรู้

ฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา จันทโรภาส

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนากำลังคนคุณภาพ

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน