คู่มือการฝึกอบรม

1. การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม / [ Download ]


2.  การบริหารโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


3.  การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / [ Download ]


4.  การประเมินผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


5.  การติดตามผลโครงการฝึกอบรม / [ Download ]


6.  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม / [ Download ]


ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน