กฏระเบียบด้านบริหารการฝึกอบรม

กฏระเบียบด้านบริหารการฝึกอบรม

 1. การหาความจำเป็นและความต้องการในการในการฝึกอบรม
  1. บันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ. ๖๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
 2. การบริหารโครงการฝึกอบรม
  1. บันทึกกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ. ๖๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
 3. การดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๙๕ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
  2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๔๘๕ ลงว้นที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
  3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๔๑๓ ลงว้นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
  4. คู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ และขอบเขตการพิจารณางบประมาณด้านการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
  5. คำสั่งกรมชลประทานที่ ๑๘๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การยืมเงินของส่วนราชการ
  6. หนังสือกองการเงินและบัญชีที่ ผอ.งบ. ๘๙๗๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน