ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


22/9/2549 15:04:09
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0415/ว 173 ลว. 23 พ.ย.48 การยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำตำแหน่ง พ.พิม์ดีด โครงการฯ สามารถเสนอให้กรมฯพิจารณาแต่งตั้งได้หรือไม่ กรณีที่มีบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ฝส.บค.

23/9/2549 13:51:45
โปรดตั้งคำถามให้ชัดเจนกว่ากว่านี้ ข้อมูลไม่ชัดเจน ตอบไม่ได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


24/9/2549 10:17:47
ว.173 กระทรวงการคลังอนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นให้ดำรงตำแหน่งพ.พิมพ์ดีดได้ โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับ กค. ทั้งนี้ลูกจ้างประจำผู้นั้นต้องปฏิบัติพ.พิมพ์ดีดอยู่จริงตามระยะที่กค กำหนด โดยให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับรองการปฏิบัติงาน ตามที่ กพ. มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนตาม ว.5

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/10/2549 13:18:12
ถ้าต้องรอคณะกรรมการของกรมฯ พิจารณาตาม ว.5 (ที่แจ้งไว้ว่าจะทราบ ตค.49) ขอให้ตอบด้วยว่าดำเนินการได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นางศรีสมร อ่างเงิน
SAMORW_50@hotmail.com
3/11/2549 19:36:46
เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการภารโรง แต่ทำหน้าที่เป็นพนักงานพิมพ์ดีดมีหลักฐานใบประกาศนียบัตรวิชาพิมพ์ดีดสัมผัสภาษาไทย ตั้งแต่ปี 19 จนถึงปี 2548 รวมเวลา 29 ปี ต่อมาเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหนังสือให้หน่วยส่งข้อมูลลูกจ้างประจำที่ทำหน้าที่ไม่ตรงกับตำแหน่ง เช่น นักการภารโรง เป็นทำหน้าที่เป็นพนักงานพิมพ์ดีด ก็ให้เสนอขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับงานที่ปฏิบัติโดยให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา ระยะเวลา 29 ปี ที่ทำหน้าที่เป็นพนักงานพิมพ์ดีดได้สมัครเข้ารับการอบรมความรู้ด้า Computer Microsoft Word for Windows 95 และได้รับใบวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม ขณะเดียวกันก็ใช้เวลาว่างเสาร์ - อาทิตย์ ไปเรียนที่สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จนจบปริญญาตรีในสาขาศิลปศาสตร์ วิชาเอกนิเทศศาสตร์ เมื่อ กรกฎาคม 2539 ทางหน่วยงานไม่ได้เสนอขอปรับเปลี่ยนให้ แต่ใช้วิธีให้สมัครสอบโดยให้เซนต์ทราบในวันพุธ สมัครได้ถึงวันศุกร์ และสอบข้อเขียนในวิชาระเบียบงานสารบรรณ,ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดี,ภาษาไทย ความรู้ทั่วไปและภาคปฏิบัติ ดิฉันไม่สมัครสอบเพราะเวลาจำกัด ไม่สามารถหาหนังสืออ่านได้ทัน หลังจากนั้นทางหน่วยงานได้ออกคำสั่งให้ไปทำหน้าที่นักการภารโรง มีหน้าที่ปัดกวาด เช็ดถูอาคารสำนักงานที่ตัวเองไม่ถนัด ถ้าอุธรณ์คำสั่งในตอนนั้นจะต้องถูกผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคนหนึ่งที่ไม่ยอมเสนอขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ โดยให้ข้อมูลกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดบิดเบือนและสั่งการให้ออกคำสั่งให้ไปทำงานนักการภารโรงเต็มตัว บัดนี้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองที่กล่าวอ้าง คนหนึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น อีกท่านหนึ่งเกษียณอายุราชการ ดิฉันจะขอให้ทางหน่วยงานพิจารณาให้ได้หรือไม่ ขณะนี้ได้ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันให้ทบทวนคำสั่งเดิมและขอรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ หากผู้บังคับบัญชาปัจจุบันไม่ดำเนินการให้ ดิฉันจะสำเนาหนังสือฉบับนั้นไปร้องต่อศาลปกครองได้หรือไม่ อายุตัว 50 ปี อายุงาน 30 ปี ทำงานพิมพ์ดีดมา 29 ปี ทำความสะอาด(เป็นภารโรงมา 1 ปี) ขอรับคำแนะนำขั้นตอนและวิธีการให้กับดิฉันด้วย และอยากทราบว่ายังจะได้รับสิทธิ์นั้นหรือไม่ ขอบคุณมากค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นส.เกศิณี วราวุฒิ

24/4/2550 1:49:50
ลูกจ้างประจำมีวุฒิแต่ได้รับค่าตอบแทนนอกเวลาน้อยกว่าลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิเท่ากัน งลูกจ้างชั่วคราวทำงานไม่ตรงตำแน่งที่ได้รับแล้วลูกจ้างประจำจะปรับตำแหน่งเหมือนกับลูกจ้างชั่วคราวได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นางปราณี ศรีกระจ่าง

24/4/2550 2:07:21
ด้วยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิให้ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เงื่อนไขค่าตอบแทนข้อ1.4 และข้อ3.2ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแต่ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิเท่ากับลูกจ้างชั่วคราวและทำงานตรงตำแหน่งมากกว่ากลับได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าเพราะถูกกำหนดด้วยตำแหน่งไม่ตรงแต่มีวุฒิตรงทำงานตรงจะมีวิธีขอเปลี่ยนตำแน่งลูกจ้างประจำได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรกับกระทรวงสาธารณสุข

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/4/2550 11:31:57
ช่วยตอบกระทู้อื่นบ้างครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/4/2550 14:37:06
ฝส.บค. ไม่ตอบคำถาม แต่ออกสัญจรไปตามต่างจังหวัด โครงการ สพบ.สัญจร ได้อะไรขึ้นมา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/4/2550 13:34:02
ได้เบี้ยเลี้ยง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


23/5/2550 14:55:48

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


23/5/2550 15:03:30
ตำแหน่งคนงาน ลูกจ้างประจำศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ ขอทราบว่าเลื่อนตำแหน่งอื่นๆให้สูงกว่าเดิมได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ

naipung@thaimail.com.
23/5/2550 15:05:21

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


23/5/2550 15:09:17

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ

naipung@thaimail.com
23/5/2550 15:13:55
ตำแหน่งคนงาน (ลูกจ้างประจำ)ศึกษาต่อจบปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ขอทราบว่าสามารถเลื่อนตำแหน่งให้สูงกว่าเดิมได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/5/2550 15:41:18

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/5/2550 17:20:39

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
รอความหวัง

7/6/2550 14:09:15
ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนงาน เรียนจบปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป สอบ ก.พ.ภาค ก.ได้ หลายปีแล้ว สามารถนำไปปรับเปลี่ยนตำแหน่งอื่นได้หรือไม่ เงินเดือนใกล้จะตันแล้วค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/6/2550 14:32:38
ไม่มีทางเพราะกรมฯ ไม่ให้ความสำคัญต่อลูกจ้างประจำอยู่แล้ว แม้จะทำงานหนักแค่ไหนก็ตาม รอมาตั้งนานหลายปีแล้ว เห็นอธิบดีให้คำตอบกับหนังสือพิมพ์ ว่าปี 49 ยังไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลย จนอธิบดีจะเกษียณอยู่แล้ว

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/6/2550 14:52:43
ท่าน อธช. คงไม่ทราบเรื่อง การมอบอำนาจ ว.5 ที่ กพ.มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ ควรต่อว่า ฝ่ายสรรหา ไม่มีการนำเสนอว่า ดำเนินการกับการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ควรจะมีการกำหนดตำแหน่งให้แต่ละสำนักฯอย่างใด มีมาตรฐานหรือระเบียบให้เปลี่ยนได้อย่างไร ควรมีผลงาน หรือเดิมปฏิบัติงานนั้นอยู่หรือไม่ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีตำแหน่งน้อยแล้วจะทำให้เปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดหรอก สายบังคับบัญชามีอยู่ ให้จริงจังกับหน้าที่หน่อยเถอะ จะ 4 ปีแล้ว ที่มอบอำนาจให้กรมชลประทาน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/6/2550 16:52:56

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/6/2550 20:44:10
เพ้อไป ฝันไปหรือเปล่าพี่น้อง..กรมชล..เขาจาพิจารณาอะไร..เขามีเหตุ..มีผล (ประโยชน์) ทั้งน้านจ้า......

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ผู้มีประสบการณ์

9/6/2550 21:01:22
การมีวุฒิ และผลสอบภาค ก. ทำอะไรไม่ได้หรอก คุณต้องไปสอบระดับ 3 ของหน่วยงานราชการอื่นที่เปิดสอบให้ได้เสียก่อนเพราะถ้ารอกรมเปิดสอบ กรมไม่มีตำแหน่งให้คุณหรอก คุณต้องใช้ผลสอบที่สอบได้ขึ้นบัญชีไว้มา โดยถ้าผลสอบของคุณมีตำแหน่งตรงกับที่กรมเรามีก็สามารถเรียกมาได้ ตาม ว. อะไรจำไม่ได้แล้ว แต่ยังไงคุณก็ต้องไปสอบให้มีชื่อขึ้นบัญชีให้ได้ก่อน ดีกว่ามานั่งรอกรมเปิดนะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


11/6/2550 17:07:42
การเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ ไม่เกี่ยวกับการสอบภาค ก. ที่ข้าราชการต้องสอบผ่าน ว. 5 มอบอำนาจหัวหน้าส่วนฯ เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ คนละเรื่องกับข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


12/6/2550 13:22:05
ตอนนี้ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเปิดสอบ จะมีก็แต่กรมสรรพากร แต่ก็ต้องไปสอบภาค ก.ของเขาใหม่ เผื่อว่ากรมฯจะมีตำแหน่งและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีผลสอบภาคก.ไปสอบเป็นข้าราชการของกรมชลบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ใครๆ ก็ไม่รัก

12/6/2550 14:33:33
เขาจะเปิดทำไมล่ะระดับล่างแค่ลูกจ้างประจำจะเปลี่ยนตำแหน่งยังยุบไปแล้วเลยแล้วจะหวังอะไร เขาก็เปลี่ยนระดับ c 7 ขึ้นไปโน่นมันดีมีเงินเยอะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


12/6/2550 20:12:04
คำพูดระดับอธิบดี (ตอบนสพ.ไทยรัฐ) มีหลักฐานเป็นเอกสารทนโท่ยังเชื่อถือไม่ได้ ถามว่า พี่น้องทั้งหลายจะไปหวังอะไร..ในกอไผ่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นภัสวรรณ ชนะทะเล
chanatala@hotmail.com
12/6/2550 20:23:14
ตอนนี้ทำงานเป็นลูกจ้างประจำของท้องถิ่นมานานแล้วเมื่อมีวุฒิรปศ.สามารถบรรจุเป็นพนักงานของท้องถิ่นได้เลยหรือมี c เหมือนพนักงานได้หรือไม่ หรือเปลี่ยนตำแหน่งได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/6/2550 10:43:26
ผลงานอันน่าสรรเสริญ ก่อนเกษียณ อธช. น่าจะสั่งการให้ สพบ.ดำเนินการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/6/2550 14:53:51
กระทรวงการคลัง ออกหนังสือมาเตือนสติ เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ ตาม ว 29 ลว. 7 มิถุนายน 2550 เปิดเว็ปต์กรมบัญชีกลางดูด้วย สรุปข้อเสนอผู้ใหญ่ในกรมชลประทาน แนวทางที่กรมฯต้องดำเนินการ อย่าไม่ทำอะไรซะเลย กพ.ให้อำนาจแล้วจะนั่งทับสิทธิอยู่ทำไม รอคอยมา 3 ปีกว่าแล้ว อธช.บอกว่า ตค.49 จะดำเนินการ นี่จะ ตค.50 อีกแล้ว กรุณาตรวจสอบด้วยลูกจ้างประจำก็อยากจะเจริญก้าวหน้าเหมือนกัน ว่ากันตามคุณสมบัติเฉพาะสิ เปลี่ยนตำแหน่งไม่ทั้งหมดอยู่แล้ว

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/6/2550 20:35:00
ร้องแรกแหกกระเชอ กะใครดีล่ะ ก๋งมาด ..อีก็จะจรลี ..ซะแหล่ว

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ประทิน แดงชาติ
www.dangshard@gmail.com
22/6/2550 12:55:03
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้จบ ปวส.มีสมัครเรียนต่อที่ไหนบ้าง เปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมคะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


16/7/2550 11:20:40
ลูกจ้างประจำก็ไม่ได้รับการเหลียวแลเหมือนเดิม ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม จนกว่าจะถึงเวลาเกษียณไปเอง ตอนนี้ก็ทำเกี่ยวกับข้าราชการอีกแล้ว ลูกจ้างประจำไม่มีหัวใจหรือ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ผู้ช่วยช่างโยธา

25/7/2550 13:52:49
ผมก็ไม่ทนแล้วครับ อีก 2 เดือนจะครบ 5 ปี ก็จะลาออกแล้วครับ ไปหางานใหม่ดีกว่าเรา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ผ้ผ่านมา

16/9/2550 13:48:27
ลูกจ้างประจำก็คือข้าราชการทำไม้จึงไม่ได้รับการเหลี่ยวแล้ราชการกับลูกจ้างประจำไม่ได้ต่างกันตามกฏหมาย แต่ทำไม้ผุบริหารจึงไม่ได้ให้ความสำคัญ ประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท้าไร้ คนที่มีความรู้ความสามารถทนไม่ได้ก็ลาออกไปเองคงเหลืออยู่แต่ข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
เด็กดอย

20/9/2550 18:43:26
เรียนท่านลูกจ้างฯ ที่มีวุฒิ ทุกท่านครับ อย่าว่าแต่ลูกจ้างเลย แม้แต่ข้าราชการในกรมฯ ที่เขาใช้วุฒิ ปชว.-ปวท.-ปวส.บรรจุรับราชการ แล้วเขาอุตสาหะเก็บเงินเดือนอันน้อยนิดไปเรียนต่อจนจบ ป.โท หรือจบ ดร. มา ผู้ใหญ่ในกรมฯยังไม่เห็นความสำคัญเลยละ แล้วนับประสาอะไรกับลูกจ้างล่ะ สุดโต่งเลยละ ต้องใช้กล้องส่องทางไกลดูจึงจะเห็นหัว 5555555

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


21/9/2550 14:05:34
ได้แน่นอน แต่คนในฝ่ายสรรหา ไม่ยอมดำเนินการใดๆ รอแต่เลื่อขั้นตัวเอง เปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ กพ. มอบหัวหน้าส่วน ก็ไม่ยอมทำ ลูกจ้างก็มีหัวสใจนะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


26/9/2550 15:10:07

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ผู้ผ่านมา

22/10/2550 14:23:50
ลูกจ้างประจำก็คือบุคคลของรัฐบ้างคนเรียนมีคุณวุฒิสูง เป็นครูอาจารย์เช่นกันก็ไม่รู้ว่าประเทศของเราจะมีใครเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาพวกนั้นได้ ผู้มีหน้าที่ต้องช่วยกันคิด ให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เช่นนั้นปัญหาอื่น ๆ จะตามมา ในฐานะที่มิใช่ลูกจ้างประจำแต่เห็นความสามารถของเขา ความรับผิดชอบของเขา ทุกคนต้องช่วยกันคิด เพื่อให้ประเทศของเราเกิดความสุข

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/10/2550 13:39:37
ขอให้ท่านอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ช่วยลูกจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งด้วย เพราะลูกจ้างประจำกำลังจะหมดความหวังแล้ว ท่านอธิบดีคนเก่าก็ไม่ดำเนินการอะไรเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/10/2550 13:39:44
ขอให้ท่านอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ช่วยลูกจ้างประจำเปลี่ยนตำแหน่งด้วย เพราะลูกจ้างประจำกำลังจะหมดความหวังแล้ว ท่านอธิบดีคนเก่าก็ไม่ดำเนินการอะไรเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/10/2550 18:34:24
หนับหนุน..หนับหนุน...หน้าห้อง อธช.เจ้าขา ช่วยกรุณานำกระทู้นี้เสนอท่าน อธช.เพื่อโปรดประทานสั่งการให้ สพบ.ช่วยพัฒนาลูกจ้างประจำกรมชลประทานทั้งหลาย ที่ชะเง้อจนคอยาว รอคอยผู้มีบารมีมาช่วยอนุเคราะห์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา (จำขี้ปากคนใหญ่คนโตเขามาพูด) ขอขอบคุณและขอให้เจริญก้าวหน้าสมกับความมีน้ำใจเป็นร้อยเท่าทวีคูณ

 Re: ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้บรรจุลูกจ้างประจำ


21/1/2551 10:26:42
ทำงานมา 10 กว่าปียังไม่ได้บรรจุลูกจ้างประจำไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้บรรจุกับเข้าบ้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


21/1/2551 11:17:16
ไปสอบ ภาค ก. ดีมั้ย ผ่านแล้วขอท่าน อธช.บรรจุซักที วุฒิก็มี เก๋าด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นางชวนชม ศกุนตนาค
vijaikorat@yahoo.co.th
16/6/2551 15:40:07
เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 4 จบวุฒิปริญญาตรี (ค.บ.) เงินเดือนเต็มขั้นตั้งนานแล้ว เนื่องจากได้ 2 ขั้น บ่อยมาก แต่ทางราชการไม่เห็นปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เลย บอกแต่ว่าได้สูงสุดแล้ว ขอให้กระทรวงการคลังเห็นใจและปรับเปลี่ยนด้วย เพราะข้าราชการยกเลิก C ลูกจ้างประจำก็เป็นข้าราชการเหมือนกัน และควรจะเรียกเจ้าหน้าที่รัฐเสียด้วยซ้ำ เพื่อไม่ให้เกิดความดูถูกเหยียดหยามจากข้าราชการ อะไรๆก็ลูกจ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
...

17/6/2551 14:05:27
ลูกจ้างประจำไม่ใช่ข้าราชการ ไม่เข้าข่าย พรบ.ข้าราชการพลเรือน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมชาย
ufochai@hotmail.com
23/6/2551 19:17:36
อย่าคิดมาก บางที่เราอาจยังไม่พ้นระบบทาส หรือพวกเราคงเป็นลูกทาสแบบสมัยโบราณไม่ใช่ลูกจ้าง...ในเรือนเบี้ยคงมีแต่เบี้ยนั้นแหละ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
นักการโรง...
@EN007.COM
27/6/2551 9:23:43
อย่ากให้กระทรวงศึกษาดูแลลูกจ้างประจำ ตั้งแต่จบป.4ถึงป.ตรี เพราะเพดานเงินเดือนตันน้อยมากอย่ากให้ทาง กระทรวงปรับตำแหน่งตามวุฒิอย่างน้อยเพดานเงินเดือนสูงขึ้น คงจะพอส่งลูกเรียนและเลี้ยงครอบครัวในยามข้าวยากหมากแพง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ken
pkeatt@kku.ac.th
6/7/2551 14:36:02
เมื่อไหร่จะมีกฏหมายการปรับ,สอบ,ประเมินวัดความสามรถให้ตำแหน่งลูกประจำที่มีมีวุฒิมีประสบการณ์ความสามารถกระโดดเข้าบรรจุเป็นข้าราชการได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


8/7/2551 10:04:32

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


8/7/2551 10:08:19
การโยกย้ายของลูกจ้างประจำที่ทำงานอยูไกลจากย้านและอยากจะย้ายมาทำงานในมี่ไกล้บ้านหรือมาทำงานในชุมชนของตัวเองจะได้หรือไม ถ้าได้จะดำเนิกการอย่างไร และถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด เช่น นัการภารโรงของโรงเรียน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/7/2551 12:20:55
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้จบปริญญาตรีสาขาสารสนศาสตร์ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ห้องสมุดสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นพนักงานห้องสมุดได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำกลาโหม

6/10/2551 19:42:32
ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างประจำกรมไหนก็เหมือนกันยิ่งไปอยู่กับพวกมียศฐาบรรดาศักดิ์แล้วจะเกิดความกดดันมาก ตำแหน่งแค่นักการแต่ทำงานระดับบริหาร อุตส่าห์ร่ำเรียนมาจนได้รับปริญญาเมื่อก่อนจะพิจารณาเป็นข้าราชการก็เลือกจากลูกจ้างประจำที่มีคุณวุฒิ แต่ยิ่งนานไป กลับเลือกผู้ยังไม่มีประสบการณ์แต่คนสอนงานคือลูกจ้างประจำ คนเป็นข้าราชการมีหน้าที่เซ็นต์รับผิดชอบอย่างเดียว ลูกจ้างเซ็นต์ไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้เมื่อชาติก่อนหรือเปล่า ยังไม่มีผู้ที่มีบารมีมาให้ความเห็นใจสักที

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/10/2551 10:31:30
ตำแหน่งลูกจ้างประจำมีวุฒิปริญญาตรี แต่จบมาวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งที่ทำงานอยู่ปัจจุบันไม่ทราบว่ากระทรวงฯ หรือกรมฯ เปลี่ยนตำแหน่งให้ได้หรือเปล่าครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


28/10/2551 11:27:28
ลูกจ้างประจำคำแหน่งคนงาน ปรับเป็นพิมพ์ดีดแต่พิมพ์งานไม่เป็นได้แต่ขับรถให้นายนั่งอยากนี้ปรับได้หรือไม่ช่วยตอบที

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
วิโรจน์
wirote.ha@hotmail.com
29/10/2551 23:32:29
ลูกจ้างประจำทุกท่านครับ พวกเราพึ่งรู้ความจริงกัน ว่า ไม่มีผู้ใหญ่ในบ้านนี้ที่จะมาช่วยเราอย่างจริงจัง พอพวกเรารู้มันก็สายไปแล้ว ทั้งที่โลกนี้ทุกๆอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่มีบ้างอย่างที่สวนกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงคือ ลูกจ้างประจำ เพราะเจตนาในกฎเดิมคือต้องการใช้เป็นทาส ทั้งๆที่เสด็จพ่อ ร. 5 เลิกมานานแล้ว ผมอยากเชิญชวนลูกจ้างประจำทั่วประเทศหันมาไหว้พระสวดมนต์ภาวนากรรมฐาน แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรจะดีก่วาครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


9/11/2551 15:34:18

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/12/2551 23:22:02
อะไร..อะไร..ก็กู

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ

boontam3@thaimal.com
15/12/2551 18:40:04

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


19/12/2551 14:06:50
ทำมัยเดี๋ยวนี้ให้สิทธิประโยชน์กับพนักงานราชการมากเกินไป ทั้ง ๆ ที่ได้ตำแหน่งมาด้วยความสามารถรึป่าวก็ไม่รู้ ซึ่งทุกวันนี้ไม่เห็นหัวของลูกจ้างประจำเลย (เวรกรรมมีจริง)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ไม่เป็นธรรมจริง

5/1/2552 11:27:48
ช่วงหลังๆมาตั้งแต่มีการบรรจุเป็นพนักงานราชการในส่วนของราชการ ลูกจ้างประจำเราถูกมองข้ามไปเลย หลายคนงง สงสัย พนักงานราชการต้องใหญ่กว่าลูกจ้างประจำแน่เลย เป็นงั้นไป (ชื่อมันฟ้องครับ เจ้านาย)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ

m
22/1/2552 20:20:34

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


22/1/2552 21:16:00
ทำไมถึงไม่นึกถึงลูกจ้างประจำที่มีคุณวุฒิบ้าง บางคนทำงานเกือบ 20 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานมากมาย ไม่เกี่ยงในการทำงาน และเพดานเงินเดือนของลูกจ้างประจำก็น้อยมาก ไม่เหมือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น มีการเลื่อนไหลระดับไปเรื่อย ๆ น่าจะเห็นใจลูกจ้างประจำบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมชาย ขำนิพัฒน์
ufochai@hotmail.com
21/2/2552 3:09:04
ใครสักคนที่มึอำนาจ มีจิตเมตตา ไม่แบ่งแยกชนชั้น น่าจะเขียนกฎหมาย เรื่อง...ลูกจ้างประจำเสียใหม่ หมวด กรรมกร ไป ถึง ศาสคราจารย์ก็ยังได้ คงจะเหมือนกับชาวนาไทย ทำไม ไปอยู่ในระดับรากหญ้า ประเทศเราจะเจริญกว่านี้ หากรู้จักเลือก คนที่มีคสามสามารถ คน ดี มาทำงาน อย่ามัวปล่อยให้ มีข้าราชการที่ว่าเก่ง และ ดี คอรัปชั่น อยู่เลยนะครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนชั้นผู้น้อย
pun777459@hotmail.com
21/2/2552 22:13:40
ผมทำงานในตำแหน่งช่าง(ลูกจ้างประจำ) ชั้นฝีมือแต่ปัจจุบันไกล้จะจบปริญญาตรีสาขาก่อสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเข้าระบบแท่งแล้วจะดีกว่าเก่าหรือไม่ไกล้จะเกษีณแล้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและขอรับบำนาญได้หรือไม่เพราะปัจจุบันมีโรคประจำตัวหลายอย่างเช่น เบาหวาน ความดัน ข้อเสื่อม ถ้ารับบำเหน็จเงินใช้หมดไปแล้วจะบำบากในอนาคต และคำว่าลูกจ้างประจำ ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำจะดีกว่า ขอขอบคุณจาก คนชั้นผู้น้อย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/3/2552 7:35:50

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/3/2552 7:35:52

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/3/2552 7:49:59
เรื่อง ขอย้ายกลับภูมิลำเนา 1. ทำงานอยู่โครงการยางมณีจะขอย้ายกลับภูมิลำเนาโครงการผักไห่ ได้ไหมจะต้องทำอย่างไร 2. ถ้า ส.บ.ไม่ยอมย้ายได้ไหม

 Re: ???????????? ??????


11/3/2552 10:07:50
???????????????

 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง2537
สมชายขำนิพัฒน์
ufochai@hotmail.com
23/4/2552 19:30:00
ได้ความว่าลูกจ้างจะอยู่ในประเภทคนงานเสียส่วนมาก อย่างเก่งตามระเบียบก็เป็นพวกช่างฝีมือ หรือหมวดฝีมือระดับพิเศษความก้าวหน้าเท่าที่อ่านไม่มีอะไร นอกจากเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น เหมือนกฎหมายระบุว่าลูกจ้างมีหน้าที่รักชาติ เสียสละ เป็นคนดี ขยันอดทน ความก้าวหน้าของตน คือความก้าวหน้าของระบบราชการ ที่จะนำความสุข ควาใสบายให้คนส่วนมาก นอกจากนี้ ยังมีความหมายว่าห้ามหวังในลาภ ยศ สรรเสริญ แม้ ดาวบนบ่า เครื่องหมายระดับยศอย่างข้าราชการ หรือเงินเดือน ที่ต่างจากค่าจ้างประจำ คนที่เป็นลูกจ้างที่ดี เมื่อบวชเรียนในศาสนาคงสำเร็จมรรคผลได้เร็ว กว่าอาชีพอื่น ....ว่าเข้านั่น....ทำดีนะท่านๆ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/4/2552 7:44:26

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/4/2552 7:44:58

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สินชัย
sila6711@hotmail.com
10/5/2552 12:04:19
ผมทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยช่าง(ลูกจ้างประจำเทศบาล) ผมจบ ปวส. ทำไมถึงเป็นใด้แค่ผู้ช่วยช่างหรือว่าตันแล้ว

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


14/5/2552 16:14:36

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


14/5/2552 16:14:48

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


14/5/2552 16:15:21
คคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค55555555555555555555555555555555555555555555

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างสบช.

26/5/2552 10:53:28
คำว่าลูกจ้างประจำนี้มันแย่จริงๆไม่ว่าหน่วยงานไหนๆ ก็ต้องการเลี้ยงเป็นบอนไทร แต่ก็ทนมา22ปีแล้ว อายุราชการเหลืออีก18ปีแน่ ทนยิ่งกว่าตราช้าง ปริญญา3ใบทำทุกอย่างคนงานยันอาจารย์ ใช้กรรมก็แล้วกัน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างสบช.

26/5/2552 10:53:30
คำว่าลูกจ้างประจำนี้มันแย่จริงๆไม่ว่าหน่วยงานไหนๆ ก็ต้องการเลี้ยงเป็นบอนไทร แต่ก็ทนมา22ปีแล้ว อายุราชการเหลืออีก18ปีแน่ ทนยิ่งกว่าตราช้าง ปริญญา3ใบทำทุกอย่างคนงานยันอาจารย์ ใช้กรรมก็แล้วกัน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างสบช.

26/5/2552 10:58:26
ใตรไปประชุมลูกจ้างมั่งได้ข่าวว่าจะได้บำนาญใช่ไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างสบช.

26/5/2552 11:00:07
ลูกจ้างปรับเข้าแท่งอย่างไรช่วยตอบด้วย และเริ่มใช้เมื่อไร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


26/5/2552 14:33:06

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2552 13:31:47
เขาลืมหมดแล้วทุกอย่างที่เขาพูดไป

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2552 13:34:06
ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย มีแต่พูดๆไม่ว่าจะรัฐบาลยุคไหน กลุ้มและเซ็ง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2552 13:36:45
การศึกษาก็ดี มีวุฒิถึงป.ตรี ก็ไม่น้อยหน้า แต่เงินเดือนตันแค่15000 เศษๆ สังคมไทย อะไรก็ไม่ดีขึ้น

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2552 13:39:37
เงินเดือนผมน้อยก็น้อย การศึกษาก็ดีเหมือนคนอื่นๆขั้นก็ไม่ขึ้นรุ่นลุงๆป้าๆเงินเดือนตันแล้วก็ได้แต่ดอกจันทร์เงินไม่มี 555

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
อ้อม

15/6/2552 9:17:33
ทำไมค่าตอบแทนลูกจ้างประจำไม่ได้แต่ลูกจ้างชั่วคราวได้เงินค่าตอบแทนจากเงินบำรุงคนละ900

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สีลา

15/6/2552 9:22:13
ทำไมลูกจ้างรายเดือนได้รับสิทธิมากกว่าลูกจ้างประจำและเงินเดือนขึ้นตลอดและขึ้นทีละ6%ของทุกปีเงินค่าตอบแทนจากเงินบำรุงก็ได้ทุกคนส่วนประจำไม่ได้เงินส่วนนี้เลยเพราะไม่มีสิทธิที่จะได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/6/2552 9:26:45
อยากให้ชมรมช่วยเอาเงินค่าตอบแทนจากเงินบำรุงไปพิจารณาด้วยว่าทำไมลูกจ้างประจำไม่ได้แต่,กจ้างรายเดือนได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมชาย
ufochai@hotmail.com
8/7/2552 23:28:04
จะเข้าระบบแท่งกันแล้วนะครับ ผู้ชำนาญงาน ผู้ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้เชิ่ยวชาญ พิเศษ คือเตรียมตัว หาทางพิสูจน์ความรักงาน รักชาติ รักกระทรวงการคลัง ตังประชาชน รักกรมบัญชีกลาง ก็กำลังมีคนช่วยแล้วครับ ใจเย็นๆครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้าง
tichak111@yahoo.com
16/7/2552 15:05:48
ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 เงินเดือน12670 ติดอินธนูลายดอกประจำยามใบเทศ 1 ช่อค่ะ ทำไมตำแหน่งแม่บ้าน เงินเดือน 11290 ติดอินธนูลายดอกประจำยามใบเทศ 2 ช่อค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/7/2552 15:29:12

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมัย แกนาง
fai_fam@hotmail.com
31/7/2552 15:53:33
ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายได้หรือไม่ ตำแหน่ง อื่นก็ไม่ได้ที่ไม่เหมือนข้าราชการ ช่วยตอบด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ สพท. มีวุฒิป.ตรี
Pudoy
Pudoy@nkedu1.go.th
17/8/2552 20:11:39
การปรับเปลี่ยนลูกจ้างประจำ สพฐ. ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสูง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษาอื่น ผ่านมาเป็นปีแล้วทำไมเงียบจังเลย หรือลอยไปตามกระแสลมและแสงแดดแล้วหายไป

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้าง อุดม ป. โท
wirote.ha@hotmail.com
18/8/2552 17:40:01
เป็นลูกจ้างประจำมา 20 ปี บรรจุวุฒิปวช. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ปรับตำแหน่งก็ไม่ตรง เพราะตำแหน่งที่กระทรวงการคลังมีก็แค่นั้น ตอนนี้มหาลัยแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานฯ มีหน้าที่บริหารด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร งานประกันคุณภาพ แล้วใครช่วยผมคิหน่อยว่าผมจะปลี่ยนเป็นตำแหน่งอะไร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
พนมไพร
phanom_2511@hotmail.com
19/8/2552 20:35:59
ทำไมทุกท่านต้องโววายด้วยครับ ทุกท่านจบป.ตรี หรือ ป.โท มาก็แล้วแต่ครับ ตำแหน่งที่ทุกท่านสอบเข้ามามันบอกแล้วว่า ลูกจ้างประจำ ไม่ได้บอกว่าข้าราชการครู ตำแหน่งปรับเปลี่ยนนั้นมีมากครับที่ทุกท่านต้องการเปลี่ยนลองค้นหาดูครับ แต่จะเปลี่ยนเป็นข้าราชการเต็มตัวก็มีอย่างเดียวครับ ( ลาออก สอบใหม่ ) เรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำนั้น ตอนนี้ก็ดำเนินการมามากแล้วครับของผมตอนนี้ก็พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 ครับกำลังขอชั้น3 ครับทำไมทุกท่านถึงได้บอกว่าไม่มีตำแหน่งเปลี่ยนละครับ แต่ผมว่าจบป.ตรี ป.โท มาจริงแต่ไม่มีความสมารถ ของผมจบแค่ ม.6 ยังขอปรับชั้น3ได้เลย เอาเป็นว่า เถียงกันไปม่าปร่าว ติดต่อผู้รู้ดีกว่าครับท่านจะได้ให้ความกระจ่างแก่ทุกท่าน ท่านรองสมจิตร การุณ 0815925745

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
วรรณวิมล พรหมศิริ

26/8/2552 10:42:06
ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ ขึ้นกับกระทรวงกลาโหม จบปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2535 ก็ไม่มีตำแหน่งปรับเลื่อนตามวุฒิ ลูกจ้างประจำ มี 4 ชั้น คือ ชั้น1,2,3,4 ตอนนี้ ดิฉันอยู่ในตำแหน่ง พนักงานสถิติ ชั้น 3 ไม่สามารถสอบเลื่อนไปชั้น 4 ได้ เพราะไม่มีใครเปิดตำแหน่งพันกงานสถิติ ชั้น 4 (ยังมีลูกจ้างประจำอีกหลายคนมากที่ไม่สามารถสอบเลื่อนตำแหน่งได้ เพราะไม่มีการเปิดตำแหน่ง บางคนเป็นลูกจ้างประจำ ชั้น 1 ไปจนเกษียณอายุ และเงินเดือนก็ตัน ทำงานแต่เงินเดือนไม่ขึ้น อยากให้ช่วยพิจารณาให้ลูกจ้างกินเดือนไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีการตัน บางคนขยันทำงานเงินเดือนตัน หมดกำลังใจ)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมชาย ขำนิพัฒน์
ufochai@hotmail
27/8/2552 23:36:34
คือเรื่องวุฒินี่ ความจริงในประเทศที่เจริญแล้วเค้าไม่ค่อยใส่ใจมากนัก แต่เรื่องว่าประสบการณ์ การทำงาน จะใช้มากกว่าจะเห็นว่าเมื่อเรียนสูงขึ้นมักไปพบภาษาอังกฤษมาก แม้พระที่เรียนมากขึ้น จะไปพบภาษาบาลี สันสฤษ มคถ แม้แต่ภาษาขอม เรื่องความรู้และทักษะในการทำงาน ในระบบราชการนั้นดูเหมือนๆกันก็จริงแต่ข้าราชการนั้นดูเหมือนว่าจะถูกปรับเปลี่ยนไม่ให้แข่งกับ class ซี หรือวุฒิบัตร แต่ให้แข่งกันทำงานเพื่อประชาชน ส่วนลูกจ้างที่ถูกทอดทิ้งมานาน เพราะกรมบัญชีกลาง ก็ไม่ได้บอกว่าทำงานเก่งแค่ไหน จะได้เงินเท่าไหร่ เลยมีตำแหน่งและเงินเดือนตามเวรตามกรรมที่ทำมานั่นแหละครับ ส่วนเจ้ากระทรวงที่ปล่อยปะละเลยผู้บังคับบัญชาไม่ใส่ในหน้าที่ตำแหน่งและเงินเดือนของคนที่สังกัดกระทรวงการคลังนั้นในอนาคตจะมีความผิดอย่างร้ายแรงเทียบเท่าไม่รักษาทรัพย์ของแผ่นดิน ตอนนี้ทางรัฐบาลยอมให้ บำเน็จ บำนาญ ก็ไม่น่าดีใจนัก เท่าที่อ่านมาพบว่าแต่ละคนเงินเดือนไม่เท่าไหร่ แต่ก็เอาเถอะครับ ดีกว่าแก่แล้ว ไม่มีเงินเดือนเลย อย่างนั้น รัฐ ยังจะมามีปัญหาเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลอีกเพราะแก่แล้ว ค่ารถไปโรงพยาบาลก็ยังไม่มีงบประมาณ ส่วนข่าวว่าจะปรับโน้นปรับนี่ แท่งอย่างนั้น พนักงานอย่างนี้ คงทดลองบริหารกันไป แบบเวียง วัง คลัง นา เรื่องทำงานไม่ได้เงินนั้นเป็นปัญหาไปถึงกลางนา แบบรถไถยังจะอดน้ำมันดีๆแพงๆ ชาวนาก็เหนื่อย ขายข้าวไม่ได้ราคา ส่งลูกหลานมาเรียนก็ยังมาจนอยู่กับระบบราชการ นี่ผมถามเองตอบเอง จะว่าตามมาตราก็ไม่มีความรู้ เอก โท ตรี จัตตวา คือตำแหน่งของลูกจ้าง เมือเจ้ากระทรวงไหน ไม่สน แม้กระทรวงกลาโหม อาจมีทหารรับจ้างอย่างเรื่องคนเหล็ก ถึงตอนนั้นความผิดของเจ้ากระทรวงจะรู้เองว่านายทหารระดับสูงที่ว่า ไม่สามารถรับมือกับทหารรับจ้างได้ รอหน่อยครับ ทุกคนรักแผ่นดินไทย อยากเห็นคนไทยมีความสุข มีอาชีพที่ดี เป็นที่พื่งของครอบครัวได้ รอกฎหมายหน่อยครับ เสียสละเพื่อชาติของเราไปก่อน ทำดีแล้ว ต้องได้ดีครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สมชาย ขำนิพัฒน์
ufochai@hotmail.com
28/8/2552 0:06:06
ลืมครับ..ลืมอีกเรื่อง...เรื่องเรียนไปทาง ทำงานไปทาง ชื่อตำแหน่งไปอีกทาง เงินเดือนก็มาจากทางไม่เหมือนกัน คืออะไรๆก็ต้องขึ้นอยู่กับระเบียบกระทรวงการคลัง แล้ว คลังต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน และกฎหมาย หรือคำสั่งสำนักนายก ที่มีมติจากคณะรัฐมนตรีออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ผมอ่านแล้วให้ความเห็นว่าการปรับปรุง คนนั้น มีผลไปถึงความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างไร เรื่องความรู้ การทำงาน ที่อยากเปลียนชื่อกันนี้น ถูกจับได้ว่าเป็นเพราะเรื่องเงินเดือน และค่าตอบแทน การเรียนที่ว่ามีวุฒิก็เช่นกัน ถูกจับได้ว่าเรียนเพราะอยากมีเงินเดือนมาก ทำงานสบายๆ ไม่มีใครคิดถึงเงินที่มาจากภาษีที่หายากมาก ฝ่ายสรรหา แต่งตั้งมีอำนาจไม่พอที่จะไปทำอะไรได้หรอกครับ ต้องแจ้งเรื่องนี้ไปหลายหน่วยงาน เนื่องจาก มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่มีผู้ตรวจราชที่ไหนจะมาคอยอ่านปัญหาทีละคน ไว้รอขัอคิดเห็น ของ ก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคำสั่งที่เป็นมติคณะรัฐมนตรี คราวนี้เอาจริงนะครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


28/8/2552 13:02:33
อยากให้เห็นใจลูกจ้าประจำบ้างค่ะ ทำงานเหมือนข้าราชการทุกอย่าง บางครั้งเอาหัวคิดลูกจ้างประจำไปปรับเปลี่ยนหน่วยงาน แต่ไม่มีผลงานเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
พนมไพร
phanom_2511@hotmail.com
28/8/2552 20:37:08
ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1มาแล้วสองปี วุฒิกาศึกษาม.6 และปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด มาแล้วไม่ตำกว่า10ปี และผ่านการอบรมการรับส่งหนังสือราชการ อบรมเจ้าหน้าที่ Smis , BOBEC , OBEC สื่อ CAI และเป็นเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลยาเสพติด สอนวิชาคอม นักเรียน ป.1-6 ตุลาคมนี้กระผมจะขอปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 เลยจะได้ใหม หรือว่าผมต้อดำเนินการอย่างไรก่อน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนชั้นผู้น้อย
kamonwan_777459@hotmail.com
8/9/2552 23:53:48
ไม่ใช้พวกลูกจ้างประจำจะเรื่องมากนะครับแต่มันทนไม่ได้ที่คนมาดูถูกพวกเราว่าไม่มีความรู้แต่ทุกวันนี้เราพัฒนาขี้นมาแล้วทำทุกอย่างสากกระเบื่อยันเรือรบยกเว้นเรือดำน้ำ เมืองนอกพวกเราก็ไปมาแล้วมีความสามารถไหมไอ้พวกพนักงานราชการมันได้ไปไหมเดียวนี้มันยื่งและจองหองมากไม่เห็นหัวพวกเราลูกจ้างประจำเราทำงานมาหลาย 10ปีบางคน30ปีมันยังไม่เห็นหัว เพราะพวกเราไม่สามารถเซ็นชื่อได้เหมือนราชการ มันติดที่เราเป็นพวกลูกจ้างประจำผมคิดว่าน่าจะมีการเปลื่ยนแปลงให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิในการทำงานและมีอำนาจมากกว่านี้มีสิทธิเซ็นและเสนอความดีความชอบของพนักงานราชการเพราะบางคนใช้ยากไม่สมกับที่จ้างมาทำงานมาสายกับเร็วแต่พวกเราลูกจ้างประจำต้องทำงานเพราะมีการเลื่อนขั้นจะหนี้ไปไหนก็ไม่ได้หัวหน้าไม่พิจารณา2ขั้นให้มันเป็นกรรมของพวกเราอยากให้สมาคมลูกจ้างประจำช่วยดันเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีทราบบ้าง และมาดูลูกจ้างประจำของรัฐบ้างว่าอย่กันแบบไหน บางตนยังไม่มีบ้านจะอยู่ๆบ้านหลวงมาจนแก่เพราะเงินเดือนมันนอยค่าใช้จ่ายสูงมาดูคนชั้นผู้น้อยบ้างอย่าไปดูไอ้พวกสอพอ สวัสดีครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/9/2552 14:51:44
จะลบกระทู้ในเว็ปทำอย่างไร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/9/2552 14:57:37
สิ้นงบประมาณ ก.ย.2552 นี้คนที่เงินเดือนไม่ตันจะได้ 1 ขั้นกันทุกคนไหมครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สน.

21/9/2552 13:47:42
เรียน คุณนิติกรประจำก.พ. กรณีลูกจ้างประจำมีอายุราชการครบ 25 ปี ลาออกขอรับบำเหน็จรายเดือน แต่ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการสามัญได้ การรับเงินเดือนสองเด้งจะได้หรือไม ขอความกรุณาช่วยตอบด้วย กำลังตัดสินใจอยู่ จะไปเป็นข้าราชการก็เสียดายอายุราชการของลูกจ้าง ตอนนี้เงินเดือนตันมานานแล้ว แต่อายุตัวยังเหลือเยอะมากๆ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สน.

21/9/2552 14:15:15
การที่ก.พ.กำหนดทางก้าวหน้าให้ลูกจ้างประจำโดยแบ่งงานออกเป็น 3 ทาง คือ สายสนับสนุน สายเทคนิค สายเทคนิคพิเศษนั้นใครมีลายละเอียดช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับลูกจ้างด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/9/2552 9:08:34

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


30/9/2552 20:32:52
สิ้นงบประมาณปี2552แล้วช่วยลบกระทู้เก่าออกไปด้วยครับ จะได้ไม่ลายตา และข้อมูลใหม่จะได้เข้ามา ขอขอบคุณมากครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


2/10/2552 10:09:15
เห็นรายชื่อลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนต่ำแหน่งชั้นสูงที่มีรายชื่อมาจะต้องไปสอบหรือเปล่าหรือได้เปลี่ยนต่ำแหน่งตามที่ขอไว้เลย ผู้รู้ช่วยตอบด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


2/10/2552 10:13:06
เว็ปนี้ไม่ค่อยมีผู้รู้จริงครับ ถึงไม่ค่อยมีคำตอบ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


3/10/2552 11:01:32
การเลื่อนขั้นหรือมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนั้น ส่วนใหญ่เป็นการเลื่อนในหน่วยงานที่ลูกจ้างฯนั้นๆปฎิบัติงานอยู่ครับ บางหน่วยงานก็ไม่มี(เงินเดือนตันก็เยอะ) นี่แหละที่ประเทศจึงไม่เจริญเพราะคนเงินเดือนตันก็ไม่อยากทำงาน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


3/10/2552 11:07:08
เห็นมีข่าวออกมาใหม่ว่าลูกจ้างประจำจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกัน จริงเท็จแค่ไหนใครตอบได้บ้างครับ...ว่าลูกจ้างประจำจะมีการปรับเป็นข้าราชการวิสามัญ เพราะทุกวันนี้เงินเดือนตันกันเยอะ จึงมีการขยายขอบเขตตำแหน่งเพื่อที่จะไม่ให้เงินเดือนที่มีตัน(เห็นหลายคนพูดกันมา)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
nipawan ผู้ผ่านมา

3/10/2552 11:24:50
ดิฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันค่ะ แต่ก็ไม่กระจ่างเท่าไร ที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจากลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการวิสามัญ พนักงานราชการเลื่อนมาเป็นลูกจ้างประจำ สวัสดิการต่างๆก็จะดีตามมา แต่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคะที่ช่วงประมาณเดือนมิ.ย.-ก.ค.ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการตรวจสอบวุฒิการศึกษากัน ถ้าเป็นไปได้ก็น่ายินดีค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สากลวัฒน์

3/10/2552 11:33:03
ถ้าเป็นจริงก็น่ายินดีกับลูกจ้างประจำทุกคนครับเพราะได้ยินหน่วยงานใกล้เคียงเขาพูดถึงเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดไม่ทราบครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลจ
krutjan2507@yahoo.com
27/10/2552 11:05:00
อุตส่าห์เรียนเพิ่มเติมมาเพื่อให้มีวุฒิเงินเดือนก็ตันผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ดูดำดูดีกันเลยหรือ?

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/12/2552 15:00:36
ข้าพเจ้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันอายุราชการ ๑๒ ปี คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ โปรแกรมการบริหารการจัดการ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอต์นชั้นปีที่ ๓ เป็นผู้อยากมีความเจริญก้าวหน้าเหมือนคนอื่นๆ ในส่วนราชการแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายสนับสนุนลูกจ้างประจำแต่อย่างใด ข้าฯจึงไม่เข้าใจในนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในแต่ละปีว่าลูกจ้างจำที่มีคุณสมบัติและมีคุณวุฒิการศึกษาที่ไม่ด้อยไปกว่าข้าราชการตำรวจเลยและมีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าราชการไม่ได้ต่างจากข้าราชการตำรวจเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
nuch
jhj190275#
12/1/2553 14:30:19
อยากน้อยใจในวาสนา มีเพื่อนร่วมชะตากรรมเยอะ ตราบใดที่เขาไม่เคยอยู่ระดับน้อยอย่างเรา ตราบนั้นเขาจะไม่รู้ซึงถึงความรู้สึกของเราหรอก.....เราไม่ต้องการไปแยงความเป็นใหญ่ เพียงแต่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต เพื่อช่วยให้ชีวิตครอบครัวของเราดีขึ้นเท่านั้น...เอง

 Re: ลูกจ้างประจำ
นาตาชา
nataya_aom@hotmail.com
14/1/2553 15:20:49
ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ แต่วุฒิไม่ตรง ถ้าเรียนจบ ป.ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น สามารถเปลี่ยนสายงานได้หรือไม่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
48222008
chart4301@hotmail.com
31/1/2553 18:01:54
เรียนลูกจ้างทุก ท่านครับตัวอย่างหรือเอกสารการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างสามารถดูได้ที่ www.esa-cm.org ครับผม

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
Ranger

18/2/2553 8:29:27
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.10300 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เรียน ( หัวหน้าส่วนราชการ ) อ้างถึง หนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่งานบริการพื้นฐาน 2.กลุ่มงานสนับสนุน 3. กลุ่มงานช่าง 4.กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2553 การดำเนินการดังกล่าว จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานก.พ. ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและราบรื่น สำนักงานก.พ.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ซึ่งสำนักงานก.พ.ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการตำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้น จนกว่าการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบใหม่จะแล้วเสร็จ 2. กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากชั้น 3 เป็น ชั้น 4 ซึ่งส่วนราชการต้องทำความตกลงกับ สำนักงานก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ1.1 นั้น สำนักงาน ก.พ.จะพิจารณาคำขอเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ สำนักงานก.พ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ) เลขาธิการ ก.พ. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ โทร.0 2547 1957 โทรสาร 0 2547 1437 E-mail : cwf@ocsc.go.th

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


24/2/2553 16:30:42
และตกลงว่าลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนตำแหน่งได้แล้ว กรมมีคำสั่งมาวันที่ 12 ก.พ. 2553 ก็ต้องยกเลิกใช้ไหมครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


6/3/2553 12:25:38

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
dpan
dpanlop@medicine.psu.ac.th
18/3/2553 23:24:03
ผมอยากทราบว่าลุกจ้างประจำนะครับ ปรับได้เหรอครับ บัญชีใหม่ที่ให้มานะมันเป็นการจัดกลุ่มนะครับ คือจัดให้แลดูว่าใหม่แต่เก่าทั้งนั้นนะครับ แล้วปรับได้เหรอครับแบบนี้จะลื่นไหลได้เหรอครับ เพื่อน ๆ ลุกจ้างประจำอ่านแล้วเข้าใจเหมือนผมไหมครับ ผมว่าหลอกตาลูกจ้างประจำชัด ๆ ครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ทวีศักดิ์
ji323253@ji-net.com
22/3/2553 14:30:25
ผมอุตส่าห์เรียนเพิ่มเติมจบปริญญาโทรมาช่วยสอนในมหาวิทยลัยมา 6 ปี ไม่ได้อะไรเลย การปรับเปลี่ยนก็ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นไม่สามารถเลื่อนไหลได้ปรับไปก้เท่านั้น ระบบการเขียน ตำแหน่งก็เดิมๆ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลย ทำให้เห็นว่าปรับซะหน่อยก็พอแล้วหรือไงครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


23/3/2553 13:39:17

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนอำนาจ

23/3/2553 14:48:56
การจัดระบบใหม่ที่เห็นหน้าตาที่จะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2553 ดูๆแล้วเหมือนเดิม นักการ ,พนักงานบริการ ฯลฯก็ยังเป็นเหมือนเดิม ไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่าเดิม นี้หรือว่าจะปรับโฉมหน้าลูกจ้างประจำให้ความก้าวในหน้าที่ ให้มีหน้ามีตาในสังคม นี้เป็นการหลอกกันชัดๆ ถ้าจะปรับจริงๆ อย่าให้ลอยเก่าเลย ลูกจ้างทุกคนการศึกษาไม่ด้อยไปกว่าข้าราชการเลย จบตรี โท เอก ก็มีเยอะช่วยด้วยครับ ให้พวกเขาดีกว่านี้เถิด

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


30/3/2553 11:51:20

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/4/2553 22:33:17
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.10300 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เรียน ( หัวหน้าส่วนราชการ ) อ้างถึง หนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่งานบริการพื้นฐาน 2.กลุ่มงานสนับสนุน 3. กลุ่มงานช่าง 4.กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2553 การดำเนินการดังกล่าว จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานก.พ. ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและราบรื่น สำนักงานก.พ.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ซึ่งสำนักงานก.พ.ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการตำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้น จนกว่าการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบใหม่จะแล้วเสร็จ 2. กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากชั้น 3 เป็น ชั้น 4 ซึ่งส่วนราชการต้องทำความตกลงกับ สำนักงานก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ1.1 นั้น สำนักงาน ก.พ.จะพิจารณาคำขอเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ สำนักงานก.พ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ) เลขาธิการ ก.พ. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ โทร.0 2547 1957 โทรสาร 0 2547 1437 E-mail : cwf@ocsc.go.th ***ตอนนี้ยังเห็นกรมชลประทาน มีหนังสือเวียนลงวันที่31มีนาคม2553มาให้เปลี่ยนตำแหน่งหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือที่เงินเดือนเต็มขั้น12440-14140เปลี่ยนให้มีตำแหน่งสูงขึ้น อย่างนี้ไม่ขัดกับคำสั่ง ก.พ.หรืออย่างไร ผู้รู้ช่วยตอบด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/4/2553 22:20:04
ตอบ ผิดซิคับ แต่ไม่สน ก.พ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


20/5/2553 9:58:10
รู้ว่าผิดแล้วทำไมท่านอธิปดีกรมชลประทานยังให้สอบเปลี่ยนต่ำแหน่งอีก หรือต้องรอให้ร้องเรียนก่อน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/5/2553 0:07:37
ทำไมท่านอธิปดีกรมชลประทาน ยังเซ็นผ่านให้มีการสอบเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้นให้มีตำแหน่งสูงขึ้น ทั้งที่ขัดคำสั่ง ก.พ. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 4 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก กทม.10300 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ เรียน ( หัวหน้าส่วนราชการ ) อ้างถึง หนังสือที่สำนักงาน ก.พ. ที่นร 1008/ว 5 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 ด้วยสำนักงาน ก.พ.ได้ดำเนินการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยจำแนกตำแหน่งลูกจ้างประจำออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่งานบริการพื้นฐาน 2.กลุ่มงานสนับสนุน 3. กลุ่มงานช่าง 4.กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ซึ่งกำหนดจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2553 การดำเนินการดังกล่าว จะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดต่างๆของตำแหน่งลูกจ้างประจำ เช่น ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำตามหนังสือที่อ้างถึง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานก.พ. ส่วนการกำหนดอัตราค่าจ้างและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง ดังนั้น เพื่อให้การปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและราบรื่น สำนักงานก.พ.จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ส่วนราชการหยุดดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำและการตัดโอนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ซึ่งสำนักงานก.พ.ได้มอบอำนาจให้ส่วนราชการตำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 เป็นต้น จนกว่าการดำเนินการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบใหม่จะแล้วเสร็จ 2. กรณีการปรับระดับชั้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ จากชั้น 3 เป็น ชั้น 4 ซึ่งส่วนราชการต้องทำความตกลงกับ สำนักงานก.พ. ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้อ1.1 นั้น สำนักงาน ก.พ.จะพิจารณาคำขอเฉพาะกรณีที่มีรายละเอียดประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เท่านั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดการจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำ และการปรับตำแหน่งลูกจ้างประเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ สำนักงานก.พ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ ( นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ) เลขาธิการ ก.พ. สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ศูนย์บริหารกำลังคนภาครัฐ โทร.0 2547 1957 โทรสาร 0 2547 1437 - ถ้าประกาศมือไรจะร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรี ขอบคุณ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/5/2553 21:37:49
ขั้นเงินเดือนกลางปีเดือนเมษายน2553ของลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน 12 ยังไม่ได้รับเลยเพราะอะไร ใครรู้ช่วยบอกด้วย หรือมีใครได้รับแล้วช่วยบอกด้วย ขอบคุณ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2553 10:24:25
ปรับวุฒิแล้วก็ยังตันเหมือนเดิมมีโอกาสขึ้นป่าวคะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


27/5/2553 10:28:25
ลูกจ้างประจำที่อยู่กระทรวงศึกษาทำไม่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่แล้วและได้รับค่าจ้างตามที่ กพ.กำหนดแล้วคะ ทำไม่กรมชลประทานยังไม่เปลี่ยนอีกและจะปรับเปลี่ยนเมื่อไหร่และจะได้ค่าจ้างตามที่ กพ. กำหนดเมื่อไหรค่ะช่วยตอบคำถามทีค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กร

27/5/2553 22:50:33
พนักงานราชการที่จัน...เขาให้สอบคัดเลือกภายในเป็นครูหมดแล้วท่านนายกลูกจ้างประจำมั่วทำอะไรอยู่ช่วยผลัดหน่อยซิให้พวกเรามีสิทธิสอบแข่งกับพนักงานราชการบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กร

27/5/2553 22:56:34
เมื่อคุณเป็นท่านนายกลูกจ้างประจำ...เป็นใหญ่ก็ใหญ่ก็ใหญ่ให้จริงผลัดดันหน่อยไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กร

27/5/2553 22:59:48
นโยบายที่สวยงามแต่.......กูทำตาม....มึง.....ไม่ได้วะ.................(นาย.....ย....ก...)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/6/2553 22:13:09
ขอถามว่า ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงานราชการกรมชลประทาน อยู่กลุ่มที่2 สายงานกลุ่มสนับสนุน เงินเดือนไปตันเต็มขั้นอยู่ที่เท่าไรกันแน่ อยู่ที่ 18190 บาท หรือ 22220 บาทกันแน่ เจ้าหน้าที่เงินเดือนกรมบัญชีกลางช่วยตอบด้วย ขอบคุณครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/6/2553 9:50:43

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/6/2553 9:53:56
อยากทราบว่า ลูกจ้างประจำที่อื่นขึ้นปฏิบัติงานเวลาเท่าไหร่คะ แตกต่างกับข้าราชการอย่างไร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/6/2553 10:00:03
มีบางที่นะคะ ขึ้นปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น. เลิก 17.00 น. พอถามว่าทำไมถึงไม่เหมือนกับข้าราชการความจริงแล้วโดยอนุโลมต้องเหมือนกันใช่ไหมคะ แต่ผู้บริหารตอบว่าต้องทำตามระเบียบลูกจ้างประกันสังคม ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ และอยากทราบว่า ที่อื่นเข้าทำกันอย่างนี้ไหมคะ ถ้าเหมือนกันก็ไม่เป็นไรค่ะ รับได้ แต่ถ้าไม่เหมือนกัน จะแก้ไขอย่างไรได้บ้างคะ ขอบคุณมากค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


15/6/2553 10:17:06

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


16/6/2553 12:47:33

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


8/7/2553 14:44:23
ผมทำงานเป็นลูกจ้างประจำตำแน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3 กรมชลประทานมานานแล้วและตอนนี้เรียนเรียนจบ ปริญญาตรี ก่อสร้างอยากเปลียนต

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
มาลี น้อยปาน

9/10/2553 13:27:12
ลูกประจำที่วุฒิปริญญาตรีทำได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่ส่งเสริม ถ้าเทียบกับข้าราชการที่สอบเข้ามาสู่ตำแหน่งตรงแต่กับทำอะไรไม่เป็นต้องเรียนรู้กับลูกจ้างประจำ แล้วยังงี้ยังต้องมาขีดเส้นว่าลูกจ้างประจำไม่สามารถเป็นข้าราชการได้ กฏเกณฑ์นี้อยากรู้จริงๆ ทำไมไม่พัฒนาคนที่มีความสามารถแล้วผักดันให้เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงเพื่อให้โอกาสและส่งเสริมให้คนได้พัฒนางานและพัฒนาตนเองจนเรียนจบปริญญาตรี แล้วยังมองเป็นคนงานภารโรงอยู่ถ้าถามว่าทำไมไม่ไปสอบเอา ขอถามผู้รู้หน่อยการเป็นลูกจ้างประจำมา 20 ปีกว่าแล้วประสบการณ์ก็มีมากแล้วให้ไปเริ่มต้นใหม่โดยที่เงินเดือน เจ็ด แปดพันบาทมันจะพอเลี้ยงครอบครัวหรือ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
Yarchun
-
14/10/2553 15:31:51
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ ข้อเท็จจริง กระทรวงการคลังเสนอว่า โดยที่ปัจจุบันระบบการบริหารราชการได้เปลี่ยนแปลงไป ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และที่สำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของข้าราชการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีผลกระทบต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำในส่วนราชการซึ่งยึดโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกับข้าราชการพลเรือน ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานเกิดความไม่เหมาะสมล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำ ระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกจ้างประจำเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างคล่องตัว และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ สาระสำคัญของร่างระเบียบ 1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (ร่างข้อ 3) 2. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี การลาหยุดราชการ เครื่องแบบของลูกจ้างประจำและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ (ร่างข้อ 6-ข้อ 8) 3. กำหนดให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น (ร่างข้อ 9) 4. การกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สำหรับอัตราค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 10) 5. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงหรือปรับค่าจ้างหรือกำหนดเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามความจำเป็นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ฐานะการคลังของประเทศและปัจจัยอื่นที่จำเป็นประกอบการพิจารณา และให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ร่างข้อ 11) 6. กำหนดให้ลูกจ้างประจำอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศตำแหน่งใน บางท้องที่ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (ร่างข้อ 12) 7. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การย้ายและการนับเวลาราชการ (ร่างข้อ 13-ข้อ 28) 8. กำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้มีหน้าที่เสนอแนวทางเพื่อเยียวยาและแก้ไขในกรณีที่ศาลปกครองมี คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับความเป็นธรรม จากการถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว (ร่างข้อ 29) 9. กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้กระทรวงการคลังสามารถจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการได้ ในกรณีที่เห็นสมควรและเพื่อเป็นการประหยัด (ร่างข้อ 30-ข้อ 35) 10. กำหนดเรื่องการรักษาจรรยาลูกจ้างประจำและบทลงโทษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งไม่ปฏิบัติตามจรรยา โดยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างหรือสั่งให้ลูกจ้างประจำผู้นั้นได้รับการพัฒนา (ร่างข้อ 36-ข้อ 37) 11. กำหนดข้อปฏิบัติที่ลูกจ้างประจำต้องกระทำ ข้อห้ามที่ลูกจ้างประจำต้องไม่กระทำและลักษณะ การกระทำที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจำมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 38-ข้อ 46) 12. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจำผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 47-ข้อ 61) 13. กำหนดให้ลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณหากทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี (ร่างข้อ 63) 14. กำหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ท.) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 68-ข้อ 71) 15. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ท.ได้ โดยให้อำนาจแก่ ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์ (ร่างข้อ 72-ข้อ 79) 16. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ โดยร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ เว้นแต่การร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ท. โดยให้อำนาจแก่ ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยร้องทุกข์ได้ (ร่างข้อ 80-ข้อ 84)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
พนักงานพิมพ์
cream-08@hotmail.com
19/10/2553 9:56:04
จะเป็นไปได้ไหมค่ะว่าถ้าลูกจ้างประจำพนักงานพิมพ์ทำงานมาเป็นเวลา 8 ปี แล้วมีวุฒิปริญญาตรีทาง ก.พ.สามารถปรับเงินเดือนเทียบเท่าปริญญาตรีที่ว่า 12,000ได้ไหมค่ะเห็นใจลูกจ้าประจำเถอะเดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่กี่คนเองแต่ไม่ต้องปรับชื่อตำแหน่งก็ได้ขอแค่ให้มีเงินเดือนเท่าปริญญาตรีได้ไหมโปรดพิจารณาด้วยมีใครเห็นด้วยบ้างไหมเนี่ย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


18/1/2554 16:30:01

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


18/1/2554 16:48:46
การปรับปรุงตำแหน่งของลูกจ้างประจำสูญเปล่าเนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่สนใจคำสั่งของ กพ และกระทรวงการคลัง หรือมัติ ครม.ก์ไม่ได้ช่วยประโยนช์อะไรมากนักเพราะขาดความจริงใจ และเจตนาที่แท้จริง ผมเป็นลูกจ้างประจำ 15 ปี จบ ป.ตรี นบ.เห็นแล้วขาดความเชือถือหมด ถ้าจะให้ดี กพ.ควรมีการสำรวจลูกจ้างด้วยตัวเองและตรวจสอบว่าการปรับปรุงลูกจ้างประจำเกิดประโยนช์ตามวัตถุประสงค์หรือไม่หรือแค่มีคำสั่แต่ไม่สามารถบังคับปฎิบัติได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


21/1/2554 14:54:17
ต่อจากข้างบน ผมเห็นข้าราชการพอคลองตำแหน่งได้ 2ปี3ปีก็เปลื่ยนตำแหน่งกันเป็นว่าเล่นส่วนของลูกจ้างทำงานมา 10ปี 20ปีก็ทำอะไรไม่ได้แม้มีการปรับปรุงระบบใหม่แล้วก็ตามต่อให้มีคำสั่งสักร้อยก็ไม่เกิดประโยนช์เนื่องจากลูกจ้างมีผลประโยนช์น้อยต้องทำงานแทนข้าราชการมากๆและไปชื้อข้าวให้กินก็จะมีความดีเองที่พูดแบบนี้ผมเห็นมามากแล้ว อีกเรื่องข้าราชการเข้าใหม่ยุกนี้ไม่มีคุณธรรมเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/1/2554 11:35:23
ลูกจ้างประจำที่มีคุณวุฒิ คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดทุกประการ แต่ทำไมไม่ได้รับความยุติธรรม แล้วจะให้เรียนทำไมค่ะ ป.ตรีได้มาก็เท่านั้น สู้พนักงานจ้างก็ไม่ได้ วุฒิไหนก็ได้เงินเดือนตามวุฒินั้น ขั้นเงินเดือนก็มากกว่าลูกจ้างประจำ ทั้งๆ ที่ลูกจ้างประจำเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกทั้งน้าน มันยุติธรรมกันดีอยู่หรือ พวกท่านเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็คงไม่ค่อยให้ความสำคัญกันเท่าไหร่หรอก เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างซิค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลป.มีวุฒิ
pun777459@hotmail.com
1/2/2554 11:09:06
ผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเงินลูกจ้างประจำเพราะพวกเราบรรจุครั้งแรกปี 2532 ด้วยวุฒิ (ปวช) เงินเดือนได้รับจำนวน 2,000 บาท ปัจจุบันเงินเดือน 15.000 บาท ข้าราชการเข้างานบรรจุพร้อมกันเงินเดือนเขาไป30,000 กว่าบาทแล้ว ทำไม่มันห่างกันมากเพราะตอนนี้พวกผมก็เรียนจนจบวุฒิปริญญาตรีแล้ว แต่เงินเดือนหรืออย่างอื่นๆๆคือความก้าวหน้าไม่มีเลย อยากจะให้ช่วยดูแลลูกจ้างประจำบ้างเพราะตอนนี้ค่าครองชีพต่างๆแพงมากเราใช้รถมอเตอร์ไปทำงานและส่งลูกไปโรงเรียนทุกเช้า และ เย็น แต่น้ำมันขึ้นไม่มีลงสำหรับคนเงินเดือนน้อยน่าจะช่วยให้น้ำมัน มันลงบ้างไม่ใช้ช่วยแต่ดีเซล คนจนส่วนมากเขาใช้รถมอเตอร์กันทั้งนั้น ขอให้ท่านช่วยบ้างแต่ไม่ต้องทุกอย่างหรอก พวกเราอยากได้ความก้าวหน้าและเงินเดือนที่สามารถประครองชีวิตและปัญหาต่างๆให้บรรเทาเบาบางไปได้บ้างทุกวันนี้ก็กู้เขาและก็พึ่งโรงรับจำนำ เสียดอกเขามันก็มีใช้บ้างไม่มีใช้บ้าง อนาคตเมื่อลูกๆๆเรียนจบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่า ขอขอบคุณถ้าท่านจะช่วยดู ลูกจ้างประจำบ้างบางคนยังไม่มีบ้านจะอยู่หลังเกษียณเลย สังคมมันแบ่งกันมากเกินไป การทำงานน่าจะปรับเงินเดือนได้แล้ว อายุงานประมาณ 25 ปี เงินเดือนน่าจะอยู่ 20,000 กว่าบาทแล้ว กว่าจะเกษียณอีก 10 กว่าปีเงินเดือนยัง 15,000 กว่าบาท แล้วจะอยู่กันได้หรืออยู่ได้ก็อยู่อย่างลำบาก ขอให้ดูแลบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
pichet
pichet56@gmail.com
28/2/2554 21:51:43
อยากทราบความคืบหน้าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทราบว่าทำไมลูกจ้างประจำและลูกจ้างเงินบำรุงไม่ได้ครับ ได้เฉพาะข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราวมีวุฒิเท่านั้นที่ได้ แต่ลูกจ้างประจำไม่ได้ งงงงงงงงมากๆๆๆๆๆๆ ใตรรู้ช่วยตอบด้วยครับจะเรียกร้องสิทธิได้อย่างไรครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ณรงค์
NARONG@dontan
2/4/2554 18:33:01
เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้ 3 ปี2553 มีสิทธิ์ได้ 8% (เงินเดือน1,5040 บาท )สังกัดสพท.แพร่เขต 1 และ5% จะได้ไหม ทำไม ไม่ทำก.ม.2อย่างทำแบบนี้เอาใจซี 8 ซี 9 แล้วระดับต่ำอย่างพวกผมมันกินแกลบหรือท่านชาติหน้าก็ไม่ได้เป็นนายก2สมัยหรอกท่าน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
mmm

22/4/2554 10:41:26
ยากให้ลูกจ้างไปเข้ากระทู้ที่ กพ.และกรมบัญชีกลางมากกว่าหรือสำนัก กพร ก็ได้ผู้ใหญ่จะได้เห็นความคิดของพวกเรามากๆ เราต้องช่วยกันแสดงความคิดเข้าไปมากๆนะครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กิติกุล
kitikul89@hotmail.com
20/5/2554 12:19:48
ด้วยความเคารพฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเมื่อไรจะมีฮีโร่ขี้ม้าขาวมาช่วยลูกจ้างประจำให้เปลี่ยนชื่อไปเลยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้ใช้ระเบียบข้าราชการ แบบไม่ต้องอาศัยโดยอนุโลม คำว่าลูกจ้างยกเลิกไปเลยให้ใช้คำว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐเท่านั้น ไม่ใช่ลูกจ้างประจำ,ชั่วคราวฯลฯ ....แล้วมาต่อด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบนี้ไม่เอา ควรยกเลิกระบบแย่ๆแบบนี้เถอะจะได้ดูให้กว่าเดิม อันเข้าใจว่าระบบราชการกำลังเลี่ยงการจ้างข้าราชการเลยต้องอาศัยระบบลูกจ้างแทน.........ไม่ต่างกับพลเมืองชั้น 2 - 3 อยู่ดีครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กิติกุล
kitikul89@hotmail.com
20/5/2554 12:23:38
ควรยกเลิกระบบลูกจ้างทุกประเภทมาใช้คำว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือพนักงานของรัฐแทนให้มีคำว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันกับข้าราชการฯ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กิติกุล

20/5/2554 12:27:43
ฮีโร่ขี่ม้าขาวสงสัยยังไม่เกิดครับ..............ตายสิบชาติก็ลูกจ้างเหมือนเดิมครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
กิติกุล

20/5/2554 12:32:53
ช่วยลูกจ้างทั้งหลายมาประฏิวัติระบบราชการให้เกิดความไม่เหลี่ยมล้ำโดยเป็นให้เป็นข้าราชการทั้งหมดยกเลิกระบบลูกจ้างครับ......ช่วยกันเป็นปากเป็นเสี่ยงครับจะได้สำเร็จ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนมีกรรม

22/5/2554 11:53:24
พูดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ คนไทยเราก็อย่างนี้แหละ คนโตก็ได้แต่เมิน มองผู้อยู่ข้างล่างเสมือนทาษ อย่าลืมว่าบาปกรรมมีจริงน่ะคะ ถ้าทำอะไรที่คิดว่าทำได้แล้วรีบทำ ให้คนอื่นเขายกย่องว่าดีเลิศประเสริฐศรีทำเถอะค่ะ ข้าราชการที่ดีๆ ก็มีแต่เขาไม่อยากมาดูแล ทุกคนก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอก ถ้าผู้น้อยถูกดูแลประเทศเราพัฒนาไปนานแล้ว นับวันยิ่งล้าหลัง ไม่อยากคิดอะไรมากเพราะไม่มีอะไรดีขึ้นมา ทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ไม่นานก็จะเกษียณตัวเองเองแล้วไม่อยู่รอให้หลวงกำหนดหรอกค่ะ สวัสดีค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
kk

25/5/2554 15:06:44
ความจริงแล้ว เป็นลูกจ้างประจำ อปท.ดีแล้ว ไม่ต้องตรวจรับงานจ้าง ไม่ต้องมีความผิดแถมได้รับสวัสดิการเหมือนข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
tsm

15/6/2554 8:23:00
ไม่ต้องคิดมากครับ ผมก็เป็นลูกจ้างประจำคนหนึ่ง ระบบราชการไทยก็เป็นเช่นนี้แหละครับ เอาเวลาอนาคตไปทำงานเสริมอะไรก็ได้ครับ แล้วเราก็จะลืมระบบราชการห่วยๆของไทยครับผม

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
saksan

16/6/2554 7:44:18
เป็นกำลังใจให้ลูกจ้างประจำทุกท่านนะครับ อย่าท้อนะครับ ผมว่าเราต้องคิดในแง่บวกให้กับชีวิตบ้าง เพราะว่าเราเกิดมามีชีวิตบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีปัญหา มีความไม่พอดีของชีวิต ถ้าหากเราหันมองผู้คนที่อยู่รอบข้าง เราก็จะเห็นอีกหลายชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่แย่กว่าเรา อย่างเช่น ลูกจ้างชั่วคราว ชาวไร่ ชาวนาและอีกเยอะแยะครับ ลูกจ้างประจำอย่างพวกเราเหลือน้อยลงไปทุกปีคนที่มีอำนาจอยู่เหนือเราเขาเลยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่(แต่เราก็มีสิทธิ์พิเศษที่คนอีกหลายล้านคนในประเทศไม่มีนะครับ)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ
0833280079
19/6/2554 18:31:01
ขอฝากรัฐบาลใหม่ขึ้นเดือนลูก 1 เท่าเลยนะ ขอบคุณ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
DD
Arinchaicyber@gmail.com
22/6/2554 19:02:02
สรุปการพัฒนาระบบลูกจ้างประจำไม่มีผลและเป็นรูปธรรมมากนัก แต่ก็ยังดีกว่าเดิม เมื่อย้อนดูอดีดมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากฝ่ายบริหารบุคคลและผู้บริหารไม่เข้าใจและไม่กล้าตัดสินใจ ทั้งๆที่ กพ.มีหนังสืมมาแล้ว แม้แต่ข้าพเจ้าเอง จบป.โท และกำลังศึกษาต่อ ป.เอก อยู่ ตอนนี้เบื่อมากเหมือนกัน ได้แต่รอเพียงแค่ 2 ปีอายุราชการจะครบ 25 ปีเพื่อรับบำเหน็จรายเดือน คงต้องลาออกหากไม่มีสิ่งที่ดีขึ้นและคงใกล้จบ ป.เอก เพราะเกิดมาเพื่อเป็นลูกจ้างประจำจริงๆ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
toti

22/6/2554 22:09:06
ลูกจ้างประจำอย่างเราคงจะหมดไปจากระบบราชการไทย ในอีกไม่ช้าไม่นานหรอกครับ จะให้ดีขึ้นคงยากมากๆ เพราะไม่มีการบรรจุอีกแล้ว มีแต่จะหมดไปและหมดไป อนิจจาลูกจ้างประจำ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

28/6/2554 17:52:55
วันนี้ได้รับ 5 % ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการขึ้นในครั้งนี้ แต่เงินต้นมันน้อยเลย ได้น้อย ขอฝากรัฐบาลหน้าด้วยว่าหาวิธีการให้ เหมือนข้าราชการด้วยเป็นค่าตำแหน่ง หรือค่าครองชีพก็ได้สงสารลูกจ้างหน่อยเถอะให้ได้รับมากหน่อยจะได้ลืมเรื่องอยากเป็นข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลจปจ.

29/6/2554 20:11:34
ขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเรื่อง 5%ครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


30/6/2554 16:30:50
กระทรวงคมนาคมผมมีคำสั่งให้ปรับระดับลูกจ้างประจำทุกตำแหน่งตามคุณสมบัติของตำแหน่งโดยตั้งกรรมการขึ้นมาดูแล แต่กรรมการไม่สนใจคำสั่งของ กพ.และกระทรวงการคลังเลย แนวทางผิดไม่เป็นไปตามที่กำหนดและความยุติธรรมสอบถามแล้วเขาตอบว่าเป็นอำนาจของกรรมการให้ร้ บ้างว่าเป็นแค่ลูกจ้างจะเอาอะไร ไหนบอกว่าให้นำระบบคุณธรรมมาใช้ ขอให้ผู้มีอำนาจมาช่วยดูแลด้วย ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ภารโรงบ้านนอก

30/6/2554 18:25:11
น่าอายกลมอื่นเขานะ เขาปรับให้ลูกจ้างกันหมดแล้ว ไม่รักลูกน้องตัวเอง จะไปรักใคร

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


6/7/2554 21:08:07
เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ อยากทราบว่าได้เงินค่าตอบแทน เหมือนข้าราชการทุกตำแหน่งไหมค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนชั้นผู้น้อย
pun777459@hotmail.com
7/7/2554 14:51:32
ผมอยากให้รัฐบาลใหม่ช่วยปรับเปลื่ยนระบบของทางราชการให้ดีขึ้นกว่าเดิมและให้ลูกจ้างประจำที่มีความรู้ความสามารถได้ปรับเงินเดือนและค่าจ้างให้สมกับวุฒิที่เรียนเพิ่มเติมจะให้ไปสอบตอนนี้พวกผมก็อายุมากแล้ว ข่าวว่าผู้ที่จบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน15,000 บาทแต่เงินพวกผมมันเลยมาแล้วอย่างนี้พวกผมก็เสียเปรียบพวกทำงานที่หลังพวกผมอายุจะ50 ปีแล้วทำงานมา 20 กว่าปี ถ้าจะปรับน่าจะปรับให้พวกผมด้วย ขึ้น 5% มันน้อยเกินไปกับค่าครองชีพปัจจุบัน ครูเงินเดือนมากขึ้นต้อง 13% ลูกจ้างประจำเงินเดือนน้อยจริงๆๆ ทำงานมาก็ร่วมจะ 30 กว่าแล้วใกล้จะเกีษยณแล้วอยากให้มีความน่ามากก็นี้ปัจจุบันก็มีโรคประจำตัวขอให้ค่ารักษาพยาบาลเหมือนข้าราชการด้วยและคำว่า(ลูกจ้างประจำ)น่าจะชื่อใหม่ได้แล้วพวกเราก็พัฒนาแล้วและมีความรู้ขึ้น รัฐบาลใหม่ขอให้ช่วยเราด้วยและกรุณากับพวกผมด้วยขอบคุณ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


8/7/2554 8:31:19

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/7/2554 16:13:45
ลูกจ้างที่มีวุฒิทั้งหลาย เจ้านายเขากลัว ลูกน้องจะได้ดี กว่าเขาหรือเก่งกว่าเขา เขาจึงไม่สนใจกับเรา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

17/8/2554 21:10:45
เป็นลูกจ้างประจำมา 20 กว่าปี เงินเดือนตันมา3 ปีแล้ว ได้รับแค่ 15,260.-บาท จบ ป.ตรี ไม่เห็นจะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เงินเดือนสูงขึ้นเลย มันน่าน้อยใจจริงๆ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ทำงานมาประมาณ 3 ปี เงินเดือนจะตามทันคนที่ทำงาน 20 กว่าปี ทำไมทางผู้ใหญ่ถึงไม่พิจารณาให้ฐานเงินเดือนสูงกว่านี้ เวลาเห็นข้าราชการเงินเดือนขึ้นแล้วรู้สิกหดหู่ใจมากๆ ที่เงินเดือนไม่ขึ้นเหมือนกับข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


29/8/2554 14:26:06
อยากให้ลูกจ้างประจำมีเงินเดือนปรับตามวุฒิบ้าง จะได้ไม่ต้องคิดไปหางานที่อื่นทำเพราะเงินเดือนไม่พอใช้น้อยเหลือเกิน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


31/8/2554 8:44:49

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คุณตู่
tu.2525@hotmail.com
1/9/2554 13:55:51
ลูกจ้างประจำในต่ำแหน่งนักการภารโรง(ดูแลสถานทีและสระว่ายน้ำมีความชำนาญในด้านนี้มาก)สังกัดโรงเรียนใน กทม กำลังจะจบ ป.ตรี เอกการจัดการทั่วไป มีสิทธิ์ได้เปลี่ยนแปลงต่ำแหน่งใหม่หรือเปล่าคับ เป็นต่ำแหน่งอะไร เงินเดือนเพิ่มเท่าไร ขอความกรุณาตอบเร็วๆหน่อยคับขอบคุณคับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


1/9/2554 19:50:15
ช่วยพิจารณาเงินเดือนลูกจ้างประจำด้วยค่ะ ทำงานมา 20 ปี เงินเดือน 16,000 บาท ไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวเลยค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
จร
Jon123@hotmail.com
15/9/2554 8:07:08
เราทำไมไม่ช่วยกันเรียกร้องสิทธิ์เหมือนสมัยคุณอภิสิทธิ์ ให้ครู ผดด บรรจุเป็นข้าราชการได้ ทำไมไม่ให้ลูกจ้าง ลูกจ้างประจำ บรรจุบ้างทั้งๆ เราบางคนทำงานมากก่วา10ปีทำงานมานานกว่าครู ผดดอีก มาช่วยกันนะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
จร

15/9/2554 8:10:45
ลูกจ้าง ไปไหนหมดช่วยกันเรียกร้องสิทธิให้ได้เป็นข้าราชการเหมือนครูศูนย์กันนะ เราต้องช่วยกันนะ เพื่อบ่างทีเขาเห็นใจเรา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้าง44

23/9/2554 16:23:56
เห็นด้วยกับคุณจรน่ะค่ะ ลูกจ้างประจำทำงานมา10ปี มีผลงาน แต่ทำไมให้ตำแหน่งพนง.จ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
บอล

23/9/2554 16:27:17
ขอท่านผู้ใหญ่ที่ทรงซึ่งอำนาจ โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างประจำด้วยคับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีความสามารถ
ufochai
ufochai@hotmail.com
1/10/2554 14:29:20
สงหลักฐานการทำงานไปที่ องค์การ สหประชาชาติ จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เกี่ยวกับ ทรัพยากรมนุษย์ ย้ำหลักฐานไม่ใช่วุฒิการศึกษา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


2/10/2554 20:35:14
ลูกจ้างประจำก็มีหัวใจมีภาระต้องเลี้ยงดูครอบครัวแ่ต่เวลาขึ้นเดือนให้ข้าราชการ 5%8%กลับขึ้นให้ 5% ถามว่าลุููููููุููููููุูููููกจ้างประจำทำผิดอะไรหรือทำไมอีก 8%ไม่ขึ้นให้่กับพวกเรารู้สึกน้อยใจเหลือเกินไม่มีความยุติธรรมสำหรับพวกลุกจ้างประจำทั้งที่เราก็ทำงานเหม้อนกับข้าราชการขอฝากท่านผุูู้ใหญ่ช่วยพิจารณาด้วยจะเป็นกุศลอย่างแรง ุ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


6/10/2554 9:35:24
ลูกจ้างประจำตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข ทำงานมา10 กว่าปี ทำงานในหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา มีวุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ จะเปลียนตำแหน่งเป็นช่างศิลป์ได้หรือไม่

 Re: เพชรบูรณ์ มีวุฒิ


6/10/2554 14:05:48
ลูกจ้างประจำตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข ทำงานมา10 กว่าปี ทำงานในหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา มีวุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ จะเปลียนตำแหน่งเป็นช่างศิลป์ได้หรือไม่ กรุณาตอบด้ยครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ป.เดช
dd
14/10/2554 0:26:00
ขอให้ปรับลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการเต็มเลยได้ไหมครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

19/10/2554 14:08:16
ทำไมถึงไม่พิจารณาเพิ่มฐานเงินเดือนของลูกจ้างประจำให้สูงกว่านี้ เพราะฐานเงินเดือนขั้นสูงตันประมาณ 14,000 - 16,000.-บาท อยากจะปรับตำแหน่งให้ขั้นเงินเดือนสูงขึ้นกว่าเดิม เป็นขั้นเงินเดือนประมาณ 17,000-22,000.-บาท ก็ปรับไม่ได้ เพราะปรับตำแหน่งแล้วเงินเดือนก็ยังตันอยู่เท่าเดิม ใครที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว เงินเดือนเพิ่มขึ้นช่วยแนะนำในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะคะ เงินเดือนตันมาหลายปีแล้วคะ อยากจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นเหมือนกับคนอื่นบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


13/12/2554 13:52:41

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


24/12/2554 21:16:10

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สุธรรม ดีมาก
rachchakroo@hotmail.com
27/12/2554 9:48:57
ทำไมผู้ช่วยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำงานมาไม่กี่ปีถึงประเมิณเป็นข้าราชการได้ทำไมลูกจ้างประจำทำงานมานานกว่าประเมิณเป็นข้าราชการได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


6/1/2555 16:30:57
น้อยใจนักกรมสถ. ไม่เห็นค่า ลูกจ้างประจำ ไม่เห็นจะปรับเปลี่ยนให้เป็นข้าราชการเหมือ ผดด

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนเงินเดือนน้อย
pun777459@hotmail.com
10/1/2555 10:51:52
ผมขอเรียนถามท่านนายกรัฐมนตรี เรื่องขึ้นเงินเดือนพวกที่จบ ป.ตรี ได้รับ 15000 บาท แล้วพวกที่จบ ป.ตรีแต่เงินเดือนเลย 15000 บาทจะมีสิทธิได้รับเปอร์เซนต์เพิ่มบ้างหรือเปล่าทำอย่างนี้พวกที่ได้รับแล้วก็ขาดทุนทำงานมา 20 กว่าปี กว่าจะได้ก็แทบใกล้เกษียณแล้วไม่ค่อยยุติธรรมเลยครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


11/1/2555 12:42:12

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


11/1/2555 12:42:37

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
pongpin
pong_mba8@hotmail.com
27/1/2555 23:24:42
ผมจบปริญญาโทบริหารแต่อายุ39เป็นลูกจ้างประจำมา18ปีไม่ทราบว่าผมพอจะปรับตำแหน่งเป็นข้าราชการได้บ้างไหม จากผู้น้อยในกรมชลประทาน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
pongpin

27/1/2555 23:32:41
พวกเราลูกจ้างประจำมีวุฒิ เราไปประท้วงปิดถนนกันไหมหรือไปประท้วงหน้าสภาถ้าใครเอาด้วยตั้งกระทู้ขึ้นมาเลย แล้วเรารวมกลุ่มกันสู้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
เด็กนครศรีฯ

13/2/2555 15:35:11
ขอความกรุณาผู้มีความรูช่วยลูกจ้างประจำด้วยทำไมไม่ให้สิทธิเหมือนกับที่ให้กับผดด.บางคนทำงานมาไม่นานได้บรรจุเป็นข้าราชการส่วนลูกจ้างประจำทำงานมาเป็นสิบสิบปียังไม่มีใครสนใจ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


17/2/2555 16:11:25
ใครจะประท้วงช่วยบอกด้วยเต็มที่

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ ป. ตรี
พิภพ แสงเพชร
tu. 2525@hotmail.com
18/2/2555 7:42:54
กระผมกำลังจะจบ ป.ตรี แต่ต่ำแห่นงผมเป็นพนักงานสถานที่ระดับ1 วุฒ ปวช ผมสามารถปรับวุฒการศึกษาได้มัยครับ และจะได้หมืนห้าหรือเปล่า(บรรจุลูกจ้างประจำแล้วครับ) และมีสิทธิ์สอบปรับต่ำแหน่งเป็นข้าราชการหรือเปล่า (สังกัดในโรงเรียนของ กทม ) และผมเก่งเรื่องสระว่ายน้ำด้วย เป็นผู้ดูแลสระครับผมความสามรรถพิเศษ และผมมีสิทธิ์แต่งชุดขาวรับปริญญาได้หรื่อเปล่าครับผม กรุณาตอบกระผมให้รู้แจ้งรู้จริงขอบคุณล่วงหน้าครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ ป. ตรี
พิภพ แสงเพชร
tu. 2525@hotmail.com
18/2/2555 7:42:54
กระผมกำลังจะจบ ป.ตรี แต่ต่ำแห่นงผมเป็นพนักงานสถานที่ระดับ1 วุฒ ปวช ผมสามารถปรับวุฒการศึกษาได้มัยครับ และจะได้หมืนห้าหรือเปล่า(บรรจุลูกจ้างประจำแล้วครับ) และมีสิทธิ์สอบปรับต่ำแหน่งเป็นข้าราชการหรือเปล่า (สังกัดในโรงเรียนของ กทม ) และผมเก่งเรื่องสระว่ายน้ำด้วย เป็นผู้ดูแลสระครับผมความสามรรถพิเศษ และผมมีสิทธิ์แต่งชุดขาวรับปริญญาได้หรื่อเปล่าครับผม กรุณาตอบกระผมให้รู้แจ้งรู้จริงขอบคุณล่วงหน้าครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/2/2555 17:48:30

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


2/3/2555 14:27:57

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


5/3/2555 10:54:05

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ชอบ
thaiban
29/3/2555 12:20:38
ผมเปลี่ยนตำแหน่งจากพนักงานบริการมาเป็นครูพี่เลี้ยงมา5ปีแล้วแต่การปฎิบัติงานยังให้ทำเหมือนเดิมคือเปิกปิดอาคารล้างส้วมตัดหญ้าทำความสะอาดอื่นๆ ทำไมเจ้านายไม่ให้ทำงานในขอบข่ายงานสักทีทั้งๆที่เรียนจบป.ตรีมามีใบประกอบวิชาชีพและผลงานก็มีความสามารถได้หลายอย่าง แล้วจะให้ทำยังไงอีก ใครรู้ตอบด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


30/3/2555 20:46:18
อยากจะให้ปรับฐานเงินเดือนของลูกจ้างประจำอปท. ให้สูงมากกว่านี้ เพราะเงินเดือนตันแค่ 16,030.-บาท จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เงินเดือนสูงขึ้นสูงก็ทำไม่ได้ เพราะเงินเดือนก็ยังเท่าเดิม และอยากจะทราบว่าตำแหน่งเงินเดือนของ อปท.และอบต.ทำไมถึงไม่เท่ากัน ของ อปท. ประมาณ 16,030.-บาท แต่ของ อบต. ประมาณ 22,240.-บาท ในตำแหน่งหมวดเดียวกัน ใครทราบช่วยตอบหน่อย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


2/4/2555 12:36:00

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างกระทรวงสาธารณ

11/4/2555 16:35:15
ลูกจ้างประจำกระทรวงสาธารณสุขไม่เคยได้อะไรสักอย่างที่รัฐบาลประกาศมาเพราะกฎกระทรวงของลูกจ้างประจำดันไปผูกติดกับข้าราชการเลยไม่มีสิทธิที่จะได้เพราะสิทธิทุกอย่างว่าด้วย "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแรกเข้าทำงานทั้งนั้น" จึงไม่ได้สักอย่าง ระเบียบ กพ.กำหนดกดลูกจ้างประจำไม่ให้เทียบเท่าข้าราชการ ทุกวันนี้เลย จบป.ตรี ก็ยังไม่สามารถนำมาปรับตำแหน่งอะไรได้สักอย่าง เพราะต้องว่าด้วยระเบียบของข้าราชการเค้า (เซ็งที่สุด)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


12/4/2555 18:10:14

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำเหมือนกั

16/4/2555 15:12:24
น้องๆที่อายุยังน้อย เวลา อายุราชการยังเยอะ สู้ต่อไปนะพี่ขอเอาใจช่วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
อ้วน

27/4/2555 14:44:26
ลูกจ้างประจำจบปริญญาตรีทำงานมานานเป็น 20 ปี เงินเดือนเต็มขั้นนานแล้วก็ได้ แค่10,000 ต้นๆ สู้กับเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้แค่มีเซ็นข้ามาแล้วจบปริญญาหรือไม่จบก็ได้ แค่วุฒิ ม6 ก็พอ ทำงานไม่เท่าไหร่รัฐบาลเพิ่มค่าครองชีพโน้นให้นี้ให้ได้เงินเดือนเกือบเท่ากับลูกจ้าง ฯแล้ว ทำไม่ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นใหญ่เป็นโตถึงไม่มองหรือแค่สั่งให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบรองลงมาดูหน่อยก็ได้แค่ปรับฐานให้กับลูกจ้างประจำซึ่งมีอยู่ไม่มากดูที่การทำงานก็ได้ว่าทำมากี่ปีมากน้อยแค่ไหน ถ้าลูกจ้างที่ทำงานมานานเทียบกับข้าราชการแล้วบางคนเป็นหัวหน้างาน เป็นหัวหน้าฝ่ายฯ หรือเป็นผู้บริหารไปแล้ว เห็นใจกันบางก็ได้นะเดี๋ยวนี้ตำแหน่งลูกจ้างประจำไม่มีการรับแล้ว ช่วยขนาดฐานให้ก่อนที่ลูกจ้างพวกนี้จะลูกลบออกไปจากสาระระบบของข้าราชการไทยด้วนะจ๊ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนพิจตร

5/5/2555 21:24:47
เว็บนี้คงมีแต่ลูกจ้างเข้ามาอ่านเข้ามาดูเท่านั้นละมั้งน่าสงสารบรรดาคนมีวุฒิจังเลย รัฐบาลส่งเสริมจังให้เรียนให้ศึกษาพอเรียนจบมา กูคัดเลือกเอาแต่ลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น ฉนั้นพวกเราต้องก้มหน้าทนเอาเถอะและขอให้พวกเราชาวลูกจ้างประจำจงมีความสุขกับงานของเราเถอะ สวัสดีครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คนพิจตร

5/5/2555 21:24:47
เว็บนี้คงมีแต่ลูกจ้างเข้ามาอ่านเข้ามาดูเท่านั้นละมั้งน่าสงสารบรรดาคนมีวุฒิจังเลย รัฐบาลส่งเสริมจังให้เรียนให้ศึกษาพอเรียนจบมา กูคัดเลือกเอาแต่ลูกท่านหลานเธอทั้งนั้น ฉนั้นพวกเราต้องก้มหน้าทนเอาเถอะและขอให้พวกเราชาวลูกจ้างประจำจงมีความสุขกับงานของเราเถอะ สวัสดีครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
น้องพร
nongphurn@hotmail.com
6/5/2555 15:28:04
เป็นลูกจ้างประจำมา 23 ปี เงินเดือน 16,000 บาทตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส. 1 เงินเดือนตัน มา 3 ปี ขอปรับตำแหน่ง 2 ครั้งแล้วไม่ยอมให้ผ่านทำยังไงดี ท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงช่วยพิจารณาด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

11/5/2555 22:08:05
เป็นลูกจ้างประจำมา 25 ปีจบแค่ม.ศ.3เงินเดือน 17,000 บาท อีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณแล้ว เงินเดือนยังไม่ถึง 20,000 บาทเลยจะมีโอกาสได้ปรับเงินเดือนกับเขาหรือไม่เพราะเด็กรุ่นใหม่ที่จบป.ตรีได้รับเงินเดือน 15,000บาทแล้วอีกไม่กี่ปีก็คงจะล้ำหน้าไปไกลแล้ว น่าน้อยใจจังเลย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


11/5/2555 22:21:07
อยากทราบว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งใดบ้างที่ได้รับเครื่องราชฯ เพราะทำงานมา20กว่าปีแล้วยังไม่ได้เครื่องราชฯกับเขาเลยแต่ทำไมพนักงานราชการทำงานมา 5 ปีถึงได้รับเครื่องราชฯกับเขาด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


11/5/2555 22:56:57

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


26/5/2555 18:44:23

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
บุญวิเศษ
boon1904@hotmail.com
26/5/2555 19:01:28
เป็นลูกจ้างประจำมา๓๒ปี เรียนจบวุฒิเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เรียนต่อ กำลังจะจบ ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ เงินเดือน 17880 อายุตัว๕๐ปี ทำงานหนักเท่ากับข้าราชการและทำงาน รับผิดชอบงานมากกว่าลูกจ้างประจำไม่มีวุฒิ แต่ทำไมเงินเดือนเหมือน กัน เงินค่าตอบแทน เท่ากันต่างกันนิดหนึ่งคือ ค่าโอที ไม่ทราบว่าเอาเกณฑ์อะไรมาวัดและกำหนด คิดได้ยังไงคนเรียนและไม่เรียน รัฐบาลส่งไปเรียนกลับมาทำงานกลับปล่อยให้ลอยแพเคว้งคว้าง ไม่มีความก้าวหน้าเหมือนข้าราชการกระทรวงอื่นเลยแต่รัฐบาลให้ความสำคัญแต่กับ พยาบาลวิชาชีพ ขอฝากทางกระทรวงช่วยดูแล ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิทั้งหลาย ก็คงจะใกล้เกษียน กันเกือบทุกคนแล้ว จักขอบพระคุณยิ่ง

 Re: ลูกจ้างประจำ
permsiri
tukke19@hotmail.com
8/6/2555 9:16:29
เป็นลูกจ้างประจำ จะเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เมื่อปี 54 บุตรเรียน ป.ตรี คณะวิทยาศาสตร์ เบิกค่าเล่าเรียน 1 ปี ไม่เกิน 20,000 ปี 55 เอ็นใหม่คณะ เทคนิคการแพทย์ จะเบิกค่าเล่าเรียน ได้หรือไม่ อายุ 19 ปี

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
จิราพร คำแก้ว

15/6/2555 10:18:48
ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิป.ตรี ทำงานมากก่วา10ปีขึ้นไปและการปฎิบัติงานเหมือนข้าราชการน่าจะปรับเปลียนให้เป็นข้าราชการได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สายรุ้ง สมนาบัติ
sairung_peng@hotmail.com
17/6/2555 15:17:20
เป็นลูกจ้างประจำ สนง. เทศบาลแม่ตืน มา 19 ปีแล้ว จบ ป.ตรีแล้ว ขอเจ้าหน้าที่เปิดกรอบอัตรากำลังให้รองรับวุฒิ ป.ตรี เพื่อจะได้รับ 15000 กับเขา แต่งทางปลัดและเจ้าหน้าที่ไม่ทำให้ไม่สนใจลูกจ้างประจำอย่างเนาเลย แคฉะเพาะพนักงานจ้างตามภารกิจ ในเมื่อโอกาสก้าวหน้าของลูกจ้างประจำอย่างเราก็มีแค่นี้ ถ้า ครม. เขาไม่ประกาศมาเราก็ไม่ได้เหมือนกัน 19 ปี กับเงินเดือนแค่ 9910 เบื่อกับการบริหารงานแบบไม่แฟร์กับลูกน้องเลย ทำงานหนักกว่าข้าราชการบางคนเสียอีก

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


22/6/2555 16:49:04

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


25/6/2555 9:04:59
อยากให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นมองเห็นความสำคัญของลูกจ้างประจำบ้างไม่ใช้มองเห็นแต่ผู้ดูแลเด็กซึ่งจริงๆแล้วกรมฯยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าศูนย์วแต่ละศูนย์ที่ อปท.ตั้งขึ้นมามีเด็กตามเป้าหรือไม่มีแต่รายชื่อเด็กแต่ตัวเด็กไม่มียังมีการบรรจุแต่ตั้งครูผู้ช่วยศูนย์เด็กอยากให้กรมฯลงมาดูให้แน่ใจบ้างเหมาะสมหรือไม่กับการบรรจุครูผู้ดูแลเด็กที่ไม่มีศักยภาพ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลปจ.อปท.

29/6/2555 20:36:22
ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับ ลปจ.ทุกท่าน ผมเป็นรุ่นสุดท้ายในการบรรจุเป็นลปจ.อปท. อายุก็เลข4ปลายๆละครับ ผมว่าพวกเรา(พวกลปจ.นี่แหละครับ) เคยสังเกตุตัวเองมั้ยครับ พวกเรามัน...(ใช่เลยครับ)...คนชั้นต่ำในระบบราชการไทย... โดยเฉพาะที่ทำงานของผม ทุกเรื่องครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ลปจ.ได้รับพิจารณาท้ายยยยสุดทุกทีครับ แรกๆก็ยอมรับครับซีเรียสมาก ....แต่ ผมมีทางออกแล้วครับ คือไม่ให้ความสำคัญกับตำแหน่ง ลปจ.คิดซะว่า ลปจ.เป็นงานอดิเรกของเรา ให้ก็เอา ไม่ให้ก็ชั้ง หางานที่เราถนัดและมีรายได้ทำ ดีกว่าไปซีเรียสกับตำแหน่ง ลปจ...ปัจจุบันผมสบายใจขึ้นเยอะครับ มีเงินในกระเป๋าดีกว่าเหงากับตำแหน่ง ลปจ. ...ระบบราชการไทยเขาจับ ลปจ.ทำหมันแล้วครับ... อีกไม่นานพวกเราจะต้องสูญพันธุ์อย่างแน่นอน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


30/6/2555 16:12:51
ลปจ. ตำแหน่ง ธุรการ รุ่นสุดท้าย ทำงาน 13 ปี จบ ป.ตรีแล้ว กีปีถึงจะเปลี่ยน หมวดฝีมือได้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างหนองคายเขต ๑

5/7/2555 10:59:39
ลูกจ้างประจำจังหวัดหนองคายที่ใบประกอบวิชาชีพครูมีทั้งหมด ๑๘ คนจบ ป.โท ๒ คนเรียนจบมาหวังว่าจะได้เป็นขาราชการกับเขาบ้างแต่เจ้านายไม่เคยมองเห็นความสำคัญของเราเลยถามเจ้านายว่าพวกกระผมจะมีโอกาสจะได้เป็นข้าราชการกับเขาไหมครับคำตอบของเจ้านายที่ให้กำลังใจถ้าพวกมึงอยากเป็นครูไปสอบเอา(ขอพระคุณครับเจ้า......นาย)อายุปู่นนี้คงไปสอบแข่งเด็กรุ่นลูกไม่ไหวแล้วครับเจ้า.....นาย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
วิศรุต ป.โท

5/7/2555 11:22:19
พวกเราชาวลูกจ้างประจำหลังจากไปประชุมที่ฐานทัพเรือสัตหีบมารู้ว่าพวกเราชาวลูกจ้างประจำที่มีใบประวิชาชีพจะเหงาไปตามๆกันนะครับ สาวแก่แม่หม้ายมาคุยกันบ้าง...เหงาครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สุมนา
sumana-tu@hotmail.com
6/7/2555 18:36:54
จริงค่ะลูกจ้างประจำมีวุฒิปตรี.ไม่ว่าจะเป็นสายไหนๆก็ตามพวกเราไม่มีโอกาสก้วหน้าเลย ไม่มีค่าตอบแทนเหมือนข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว วอนท่านผู้ใหญ่ดูแลบ้างนะค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


6/7/2555 18:40:13
ขอวอนท่านเปิดโอกาสให้ลูกจ้างประจำได้ใช้วุฒิที่เรียนเพื่อความก้าวหน้าของงานราชการบ้างเถอะค่ะ พวกเรามีวุฒิแต่ไม่มีโอกาสได้รับค่าตอบแทนเหมือนข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวเลยค่ะ น้อยใจมากค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลจปจ.ป.เอก
wirote.ha@hotmail.com
15/7/2555 21:13:35
พูดกันมาปรับทุกข์กันไปหลายปี แต่ก็ไม่มีผลอะไรมาก ก็ยังดีกว่าไม่เล่าไม่พูด ทำไงได้นะ พวกเรามันแค่ลูกจ้างของรัฐที่ประจำจริงๆทำให้มีการจองจำจึงอึดอัดมากๆ ทุกอย่างไม่ค่อยได้หยิบเอามาเป็นประเด็นเพื่อการแก้ไขอย่างจริงจัง โครงการเออรี่รีทาร์มก็น่าจะมีให้ เนื่องจากไม่มีการพัฒนาตำแหน่งหรับปรับให้เป็นข้าราชการได้ จึงน่าจะมีโครงการเกษียณก่อนอายุราชการนะครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำอีกคน
thanawat689@gmail.com
18/7/2555 14:03:45
ขอร่วมสนทนาด้วยคนนะครับ ลูกจ้างประจำเหมือนครับ นึกอิจฉา ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดหน่วยงานของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จบปริญญาตรีจัง ที่ได้ปรับปรุงตำแหน่ง ที่ชื่อเหมือน กับตำแหน่งของข้าราชการเลย ของหน่วยงานของผมไม่เป็นแบบนั้น แค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เปลี่ยนกลุ่มงาน ทั้งๆที่อัตราเงินขั้นต่ำ-ขั้นสูงเท่าเดิม แค่นี้เลีอดตาแทบกระเด็น แล้วจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ทั้งๆที่จบปริญญาตรีเหมือนกัน อยากย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจังเลยครับ ไม่เรื่องมากดี

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำอีกคน
thanawat689@gmail.com
18/7/2555 14:04:14
ขอร่วมสนทนาด้วยคนนะครับ ลูกจ้างประจำเหมือนครับ นึกอิจฉา ลูกจ้างประจำ ที่สังกัดหน่วยงานของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จบปริญญาตรีจัง ที่ได้ปรับปรุงตำแหน่ง ที่ชื่อเหมือน กับตำแหน่งของข้าราชการเลย ของหน่วยงานของผมไม่เป็นแบบนั้น แค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ เปลี่ยนกลุ่มงาน ทั้งๆที่อัตราเงินขั้นต่ำ-ขั้นสูงเท่าเดิม แค่นี้เลีอดตาแทบกระเด็น แล้วจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ทั้งๆที่จบปริญญาตรีเหมือนกัน อยากย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยจังเลยครับ ไม่เรื่องมากดี

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
พจน์

22/7/2555 20:10:10
ข้าราชการทุกวันนี้การทำงานเฉื่อยชา ไม่ค่อยสนใจประชาชนเท่าที่ควร ก๋อนหน้านี้ที่มีการปรับเงินเดือนข้าราชการเป็น15000บาทเรียกร้องกันจังว่าทำไมได้ช้า พอได้มาแล้วการทำงานของข้าราชการยิ่งแย่กว่าเดิม ที่จริงผมว่าน่าจะให้ลูกจ้างประจำดีกว่าผมสังเกตุว่าส่วนมากลูกจ้างประจำจะทำงานมากกว่าข้าราชการอีก แสนเหนื่อยลำบาก ข้าราชการชอบใช้งานลูกจ้างประจำเหมือนทาส กทม. ครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
พจน์

22/7/2555 20:31:18
ลูกจ้างประจำส่วนการทำงานของเขา100% แต่หัวหน้าหน่วยเวลาประมาณขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำนะเหมือนเต่าขี้เกียจค่อยๆคาน แต่งานจะให้ทำเต็มร้อย ผมถามจริงๆเหอะเงินที่จะให้กับลูกจ้างประจำเป็นของคุณเหรอครับ ไมกลัวหลวงขาดทุนเหรอ เวลาเขาโกงกินกันเป็นร้อยๆล้านเขาไม่เห็นต้องสนใจอะไรเลย แค่เงินประเมินขั้นเงินเดือนของลูกจ้างประจำคุณก็ให้เขาเต็มร้อยเหมือนกับที่คุณใช้งานเขานะ ***ผมอยากให้มีการประเมิณทุกๆด้านกับหัวหน้าหน่วยงาน***เหมือนกับหัวหน้าประเมิณลูกจ้างประจำ อันนี้ลูกจ้างประจำประเมิณผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตนเอง ***ทุกท่านเห็นด้วยไหมครับ*** กทม. ครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ไม่มีวุฒิแต่ทำงานได้

24/7/2555 18:09:49
พูดไปก็เท่านั้น บอร์ดนี้คงไม่มีผู้ใหญ๋ที่มีอำนาจวาสนาสูงส่งคงไม่เวลาเข้ามาอ่านกระทู้นี้ สังเกตุด้วยว่าผู้ตอบกระทู้ก็แทบจะไม่มี ผมก็มีปัญหาคล้ายกันทุกวันนี้ต้องทำใจกับชีวิตลูกจ้างต้องตัดใจพยายามคิดว่ายินดีในสิ่งที่มีและที่ได้ (ปลอบใจตัวเอง)

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สุดารัตน์
sudarat.focus@hotmail.com
30/7/2555 15:34:40
เป็นลูกจ้างประจำบรรจุมา จะ 10 ปีแล้วเงินเดือนก็ขึ้นปีละร้อยกว่าบาทเพราะที่ทำงานมี ลว.ประจำคนเดียวผิดกับ ครูพี่เลี้ยงที่กรมบรรจุให้เป็นข้าราชการโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน อยากจะบ้าตายประเทศไทยทำไมเป็นเช่นนี้ ทำงานเต็มที่ก็ไม่ว่าหรอก พวกเราเรียกร้องมาไม่มีประโยชน์อะไรต้องรวมกลุ่มกันเสนอรายชื่อเลย ลว.ประจำทุกหน่วยงาน ทุกกรม เอ่อแล้วใครจะช่วยเราได้หล่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลปจ.อปท

15/8/2555 17:22:56
หรือว่ากระทู้นี้มีแต่ ลปจ.เท่านั้นที่เข้ามาดู โอ มันช่างน่าสมเพชเวทนาเป็นที่สุด(สมเพชตัวเองนะครับ) ระบบราชการไทยจงเจริ้ญ จาเริ้น

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

28/8/2555 21:28:05
เป็นลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาประมาณ 24 ปี เงินเดือนตันมา 2 ปี เงินเดือนแค่ 16,030.-บาท ทำไมทางกรมส่งเสริมหรือทางผู้ใหญ่ ถึงไม่พิจารณาขั้นเงินเดือนให้สูงกว่านี้บ้าง และอายุราชการเหลืออีกประมาณ 6 ปี และขณะนี้เงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวก็ปรับเป็น 9,000.-บาท และพนักงานจ้างภารกิจ ก็ปรับเป็น 15,000.-บาท (ทำงานแค่ 2 ปี) แล้วเมื่อไรลูกจ้างประจำถึงจะได้ปรับเงินเดือนขึ้นกับเขาบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
rada
dangshard@gmail.com
14/11/2555 9:53:45
ส่วนราชการ รพ.ชุมชน หลายแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ 1.ไม่มีการให้ค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างประจำกระทรวงสาธาฯเลย แต่ชั่วคราวได้ อ้างว่าตำแหน่งไม่ได้กำหนดโดย กพ. ( เดือนละ 900 หรือ 1200 ) ตามวุฒิค่ะ 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ปฏิบัติงานจริงงานประกันสุขภาพ ทำงานมา 8 ปี ก็ยังไม่มีการปรับตำแหน่งให้ อ้างว่า รอก่อน รอมา 8 ปีแล้วยังไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่ทราบว่าจะให้เกษียนก่อนหรืออย่างไรค่ะ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


4/12/2555 15:23:51

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


12/12/2555 15:30:14
การสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนั้นลูกจ้างประจำทำไมไม่ให้สิทธิ์สมัครทั้งๆที่มีคุณสมบัติ ช่วยชี้แจงด้วย น้อยใจมากๆๆ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
สาวสาว

25/12/2555 14:42:36
ลูกจ้างประจำที่มีวุฒิปริญญาตรีและปฎิบัติงานเป็นพนักงานพิมพ์ ส.3 รับงานของข้าราชการมาปฏิบัติเป็นงานประจำน่าจะมีการปรับเปลียนให้้เป็นข้าราชการ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลจป.สถ
-
8/1/2556 16:14:54
พูดมาได้ว่าเป็นลูกจ้างประจำ มีวุฒิ แต่ทำไหมพิมพ์ผิดเขียนผิดกันทั้งนั้น มีวุฒิอะไร ? มิหน้าละ เราจึงได้เป็นแค่ลูกจ้างประจำก็เท่านั้น คงไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นอย่างอื่นกับใครเขา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

20/1/2556 20:34:27
อยากให้ปรับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าเหมือนกับตำแหน่งอื่นที่ปรับได้ถึงระดับ ส.4 เงินเดือนพนักงานพิทักษ์ป่า ปรับได้แค่ ส.2 ตันน้อยกว่าตำแหน่งอื่น หรือปรับเฉพาะคนที่มีวุฒิ ป.ตรี หรือมากว่านั้นจะได้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนจบ ป.ตรีมา

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

29/1/2556 20:48:43
กรุณาช่วยลูกจ้างประจำที่มีวุฒิช่วยปรับตำแหน่งและขั้นเงินเดือนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ให้ความสำคัญกับผู้ที่พยายามเรียนมาจะไม่สูญปล่าว ดูเหมือนจะฝันไปแต่ถ้าเป็นจริงได้ก็จะดีมากเลยครับท่านได้โปรดดูแลด้วยคับจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


7/2/2556 12:53:57

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


23/2/2556 18:50:51

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลปจ

8/3/2556 21:00:28
พี่น้องลปจที่มีวุฒิ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


8/3/2556 21:06:51

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลปจ

8/3/2556 21:26:36
พี่น้องลปจที่มีวุฒิปตรีใบอนุญาตวิชาชีพครูครับถ้าเราต้องการถ่ายโอนอายุราชการเพื่อปรับตำแหน่งเป็นครูผู้ช่วยต้องรวมกันอย่างจริงจังถ้าจะรอสพรสพฐส่งให้กคศร่างหลักเกณแล้วประกาศอีกกี่ชั่วศรรวษจึงพบกับความฝันที่เป็นจริงของพวกเราโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องและมีอำนาจต้องรวมกันลปจสาธารณสุขหรือเปล่าจึงจะสำเร็จพี่น้องครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


18/3/2556 10:48:40
อยากให้ลูกจ้างประจำมีการเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าเช่นผู้ที่มวุฒิปริญญาตรี,อายุไม่เกิน 50 ปี เป็นลูกจ้างประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปี เพื่อความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำบ้างบางคนอยากเพิ่มพูนความรู้

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


18/3/2556 10:56:30
เป็นลูกจ้างประจำในกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความก้าวหน้าอะไรเลยทั้งๆที่จบปริญญาตรีน่าจะเห็นความสำคัญบ้างอยากไห้ก้าวหน้าหรือพัฒนาเป็นข้าราชการบ้างจะให้เรียนเพิ่มเติมหรือทำอะไรก็ได้ตั้งหลักเกณฑ์มาต้องจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน50 อยาก

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
ลูกจ้างประจำ

18/3/2556 20:58:12
ลุกจ้างประจำ พนักงานพิทักษ์ป่า ช่วยปรับให้ไปถึง ส 4 ด้วยครับ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


9/4/2556 15:47:34
ลูกจ้างประจำไม่เคยเรียกร้องอะไรเลยค่าตอบแทนหรือเบี้ยกันดานก็ไม่ได้ในขณะที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งราชการได้รับเงินนี้แต่ลูกจ้างประจำบางคนก็ทำงานเหมือนข้าราชการทุกอย่าง อยากให้เหมือนกันบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


9/4/2556 15:51:51
ลูกจ้างประจำในกระทรวงสาธารณสุขช่วยรวมพลประท้วงรัฐบาลเหมือนหมอบ้างน่าจะดี เพราะลูกจ้างประจำก็ไม่ได้เบี้ยกันดานเหมือนกัน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
บุญ
boon1904@hotmail.com
22/4/2556 0:04:56
ปรับลูกจ้างประจำที่มีวุฒิ ประกาศนียบัตร จบจากวสส.เป็นข้าราชการบ้าง

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
เบื่อ

15/5/2556 15:16:28
ไว้ชาติหน้าตอนบ่ายก็แล้วกัน

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


22/5/2556 15:37:21
กรุณามองลูกจ้างประจำที่มีวุฒิปริญญาตรีด้วย

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ

kpaethanom8@gmail.com
25/5/2556 20:36:54
ลูกจ้างชั่วคราวก็ได้เป็นชื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แล้ว และลูกจ้างประจำหละเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนเป็น ข้าราชการซะที ทั้งที่สวัสดิการก็เหมือนกับข้าราชการอยู่แล้ว

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คุณครูในร่างของภารโร
cln01234@hotmail.com
15/6/2556 7:25:25
ภารโรงชาตินักการผู้เป็นมากกว่าภารโรง ชาติเป็นภารโรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 3 โรงเรียนวัดร้องอ้อ จ.เชียงใหม่ : เขต 1 ช่วงแรกที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งนักการภารโรง เมื่อ 20 ปีก่อน “ภารโรงชาติ” ยังมีความเชื่อเหมือนๆกับคนทั่วไป ชายร่างพอดีหล่อนิดนิดคิดว่าการเป็นภารโรงคืองานที่ต้อยต่ำ ไม่มีอะไรดี และหากชีวิตมีทางเลือกมากกว่านี้ภารโรงชาติคงไม่มีวันที่จะมาจับไม้กวาด ล้างส้วม ถูพื้นตามอาคาร หรือทำงานเยี่ยงกุลีให้เหนื่อยยาก จนถึงปัจจุบัน แรก ๆ ภารโรงชาติคิดว่ามันเป็นงานที่ต่ำต้อย ไม่มีเกียรติ ไม่มีคุณค่า เพื่อน ๆ ภารโรงชาติที่เรียนมาด้วยกัน แต่ละคนเขาเติบโตไปเป็นหมอเป็นครูกันหมด บางคนเป็นถึง ผอ. เป็นนายทหารนายตำรวจ อัยการ แต่ภารโรงชาติบ้านยากจนเลยไม่ได้เรียนต่อ ต้องมาตระเวนทำงานก่อสร้างอยู่ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ รายได้มัน ก็ไม่ค่อยแน่นอน สุดท้ายเห็นเขาเปิดรับนักการภารโรงที่ สปอ.เมืองเชียงใหม่ ก็เลยมาสอบดูคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราทำงานราชการมันก็น่าจะมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน(เวลาในขณะนั้น) ภารโรงชาติเป็นภารโรงเพียงคนเดียวของโรงเรียนวัดร้องอ้อ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา พร้อมด้วยอาคารเรียนอีก 7 หลัง ชายวัย 43 ปี ต้องทำงานทุกอย่างตั้งแต่งานเล็กงานน้อยอย่างเปิด-ปิดประตูโรงเรียน กวาดขยะ ตัดหญ้า ยกของแบกหามของ ล้างส้วม ไปจนถึงงานใช้ฝีมืออย่างการเป็นช่าง เดินสายไฟฟ้า ซ่อมก๊อกน้ำ ซ่อมคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ ซ่อมติดตั้งสัญญาณดาวเทียมสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เรียกได้ว่าหากทางโรงเรียนมีปัญหาอะไร คนแรกที่ทุกคนนึกถึงก็คือ ภารโรงชาติ ทุก ๆ วันภารโรงชาติจะตื่นนอนเปิดโรงเรียนในตอนตีสี่ครึ่งหรือตีห้าของทุกวัน เขาจะมาทำงานเป็นคนแรกและกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายเช่นนี้เสมอการใช้เวลากว่าครึ่งค่อนชีวิตอยู่กับการทำงานเพียงลำพัง ทำให้ภารโรงชาติเริ่มเกิดความคุ้นเคยชิน และรู้สึกว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเขา นักการร่างหล่อพอประมาณต้องการให้บ้านหลังใหม่ของตัวเองสวย สะอาด งดงามน่าอยู่ เขาค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงปรับทัศนคติที่มีต่อการงานจากที่เคยคิดว่าการเป็นภารโรงคืออาชีพที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสรีภาพ ไม่มีความเสมอภาค ภารโรงชาติกลับค้นพบความสุข และมองเห็นคุณค่าว่ามันคืองานที่มีความสำคัญเช่นกัน หากตั้งใจจะทำให้ดีเหมือนภารโรงชาติเป็นเฟื่องตัวเล็กๆที่ช่วยขับเคลื่อนนาฬิกาให้เดินได้ฉันใดก็เหมือนการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานฉันนั้น “เราว่างานทุกงานทุกอาชีพมันมีคุณค่าในตัวของมันนะ ถ้าเราตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่มันมีประโยชน์ทั้งหมดแหละ อย่างงานภารโรงนี่ก็เหมือนกัน ถ้าเราทำแบบเช้าชามเย็นชาม โรงเรียนมันก็คงไม่เป็นโรงเรียนมีแต่ความสกปรก แต่หากเราเอาใจใส่ทำให้มันเป็นเหมือนกับบ้านของเรา ทุกอย่างมันก็จะดีทุกวันนี้เวลามีงานอะไรที่เกี่ยวกับโรงเรียนอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยเหลือคุณครูหรือเด็ก ๆ ได้บริการทำให้หมดไม่มีเกี่ยง” ภารโรงอย่างชาติไม่ได้สนใจแค่เรื่องราวของความสะอาดหรือการชำรุดทรุดโทรมของอุปกรณ์ภายในโรงเรียนหากแต่ยังก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการนำนักเรียนมาทำกิจกรรมในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นอกเหนือไปจากเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ประจำสถาบัน พ่วงด้วยหน้าที่ดูแลเด็ก ๆ ในกรณีที่ครูยังมาไม่ถึงโรงเรียนทุกวันนี้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดร้องอ้อ ตั้งแต่ชั้น ป.1 ถึง ป. 6 จะมีคาบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์บรรจุอยู่ในตารางเรียนทุก ๆ สัปดาห์ ไม่ต่างอะไร จากวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนก็คือคนคนเดียวกับที่เดินถูพื้นตามอาคาร ล้างส้วม กวาดขยะในตอนเช้า ตัดหญ้าในสนามเวลากลางวัน ฯลฯทุก ๆ วัน คุณครูในร่างของภารโรงผู้อ่อนน้อมจะทำการสอนเด็ก ๆ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ
คุณครูในร่างของภารโร
cln01234@hotmail.com
15/6/2556 7:26:07
ให้รู้จักกับการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เริ่มต้นเปิดปิดการใช้เม้าล์แป้นพิมพ์กระทั้งเข้าสู่การใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้ง MS word,powerpoint,Excel Anti-virus ติดเครื่องเพื่อป้องกันไวรัสที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ เช่น Eset Nod32,Avira Antivir,Kerparsky,AVG,McAfee,Norton และอื่นๆอีกมากมาย โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เพื่อความบันเทิงต่างๆ เช่น PowerDVD Winamp โปรแกรมดูรูปภาพ ตกแต่งรูปภาพ ถ้าใครเป็นนักแต่งภาพต้องมีโปรแกรมชนิดนี้ เช่น ACD See,Photoshop,Photoscape โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด สำหรับนักดาวน์โหลด เช่น Flashget,Orbit,Internet download manager,Utorrent โปรแกรมเสริมหรือช่วยจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ของเรา เช่น CCleaner,TuneUp Utilities โปรแกรมอ่านไฟล์หรือแตกไฟล์ต่างๆ เช่น Adobe Acrobat,Foxit Reader,Winzip.7-Zip โปรแกรม write CD หรือจัดการกับ CD ต่างๆ เช่น Nero,Ashampoo โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ วีชีดี ทำเว็บไซร์ ภารโรงชาติทำงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือไปจากภาระหน้าที่เดิมซึ่งหนักหน่วงอยู่แล้วนั้นยิ่งทำให้ภารโรงชาติมีเวลาส่วนตัวน้อยลงกว่าเก่า หลายครั้งหลายคราที่ลูกสาวและภรรยาของเขาต้องมาช่วยทำงานในโรงเรียนเมื่อว่างจากการทำงานอย่างไรก็ตามแม้จะมีหน้าที่การงานให้ต้องเหนื่อยหนักกันมากขึ้น แต่ภารโรงชาติและครอบครัวก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ในทางกลับกันเขายังขันอาสาที่จะสละทรัพย์สินและความสุขส่วนตัวร่วมกับเพื่อน ๆ ในวิชาชีพเดียวกันเพื่อตอบแทนโรงเรียนอีกหลาย ๆ แห่งใน จ. เชียงใหม่อีกด้วย “เรารวมตัวกับเพื่อน ๆ ภารโรง ตั้งกลุ่มชมรมสมาคมนักการขึ้น ซึ่งถ้าแต่ละโรงเรียนเดือดร้อนหรือมีงานอะไรที่ต้องทำต้องใช้กำลังคน เราก็จะไปช่วยกันอย่างที่ผ่านมา ในฐานะภารโรงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง สิ่งที่ภารโรงชาติสร้างขึ้นได้ก่อประโยชน์ยิ่งกว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขามากมายนัก ไม่น่าเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่เคยดูแคลนอาชีพตัวเองว่าไร้ค่าไร้ความหมาย มาวันนี้ชายวัย 43 จะเป็นลูกจ้างประจำที่ใครหลายคนยากที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเขาภารโรงชาติทำงานทุกอย่างด้วยความรัก และแม้ว่าจะเหนื่อย ดูเหมือนตลอดเวลา 20 กว่า ปี ภารโรงชาติได้เอาหัวใจของตัวเองฝังรากไว้บนผืนดินของโรงเรียนวัดร้องอ้อและใช้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว.................... ภารโรงชาติ

 Re: ลูกจ้างประจำ มีวุฒิ


21/7/2556 10:05:23

 ธานืนทร์
สมชาย ชำนิพัฒน์
ufochai@hotmail.com
25/9/2556 9:34:33
9k,dii,จะตอบว่าเป็นไปตามกรรม น่าจะง่ายเกินไป ก็ให้ไปเปิด Web Deezer ดูเอาเองว่าแม้เพลงที่คิดอยากทำนี่ ก็คิดว่าดีได้เงินได้เพลงฟังได้ชื่อเสียง ได้คนรู้จักทั่วโลก วังวนที่เรียกว่า ทุกข์ไม่รู้จบ ก็จะมาวนเพียงคำว่า ธานินทร์กับนินท๋ธา นึกคำว่า นินทา ก็ยังไม่ออก...อยากได้ ชื่อไหยที่มีดีกับเขาบ้าง จะฟื้นชีพ กลับมาเป็นขวัญใจคนไทย ก็ใส่ชื่อธานินทร์ แทนตนเอง...ดีกว่าไหม..ให้อภัยกันก็ดี อย่างสันติภาพ แต่คนดื้อนี่ ไว้ทีหลัง...ต้องยิ้มสวยๆ น่ารัก ไม่นินทาคนลับหลัง ไม่อะไรอิกมากที่คนอื่นเห็นว่าไม่ดี...เขาจะได้เปลียนจากนินทา มาเป็นสรรเสริญนะครับ.......... สมชาย ขำนิพัฒน เขียน ทาน ส่ง แปล แก้ไข โอย เวียนหัว