ข้อมูล KM ปีงบประมาณ • 2567


ข้อมูล KM • ปี 2567


1. คำสั่ง/แผน กรมชลประทาน ปีงบประมาณ 2567

• แผน

  1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

• คำสั่ง

  1. -

• สารการจัดการความรู้

  1. -

2.แบบฟอร์ม/แนวทางการดำเนินงาน สำนัก/กอง ปีงบประมาณ 2567

    -

Avatar photo

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

Admin : Website ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →