HiPPS รุ่นที่ 18 (นายกุมรินทร์ ไพบูลย์)

HiPPS รุ่นที่ 18

นายกุมรินทร์ ไพบูลย์


📍 ปัจจุบัน

ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานที่ : ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

💼 ประวัติการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
สังกัด : ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

🏅 ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย))
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ศฟ.))

กระบวนการตามระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

อยู่ระหว่างปฏิบัติงานตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ฯ


Avatar photo

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

Admin : Website ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →