🏆 ทำเนียบกำลังคนคุณภาพ

HiPPS รุ่นที่ 19 (นายคณิศ มหิทธิมหาวงศ์)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 18 (นายกุมรินทร์ ไพบูลย์)

อ่านเพิ่มเติม
New Wave Leader รุ่นที่ 7 (นายณัฐพล วุฒิจันทร์)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 17 (นายวิทยา เทียมสุข)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 3 (นางสาวนฤมล เวียงวัง)

อ่านเพิ่มเติม
UIS รุ่นที่ 10 (นายปิยังกูร เจริญสุข)

อ่านเพิ่มเติม
นายธนัท โสมวดี (โอนไปส่วนราชการอื่น)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 3 (นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 11 (นายชนินทร์ ทรงชน)

อ่านเพิ่มเติม
HiPPS รุ่นที่ 5 (นายวิภพ ทีมสุวรรณ)

อ่านเพิ่มเติม